OECD presenterar sin första rapport inom projektet “Base Erosion and Profit Shifting “.

I rapporten identifieras olika faktorer som har samband med erosion av medlemsstaternas skattebaser. I samband med detta diskuteras grundläggande principer inom internationell skatterätt och de möjligheter till skatteplanering som kan sammanhänga med dessa principer.

Några diskuterade områden är:

  • Skillnader beträffande hur instrument och entiteter bedöms i olika rättsordningar (hybridinstrument och hybridentiteter).
  • Tillämpning av skatteavtal på vinster från tillhandahållandet av ”digitala produkter och tjänster”.
  • Koncernintern skuldfinansiering, försäkringslösningar och andra typer av koncernintern finansiering.
  • Internprissättning, framförallt i relation till överföring av risker och immateriella tillgångar, delning av tillgångar mellan koncernbolag samt andra koncerninterna transaktioner som inte normalt borde uppstå mellan oberoende bolag.
  • Verkan av olika skatteflyktsbestämmelser (generella missbruksbestämmelser, CFC-regler, underkapitaliseringsregler m.m.).
  • Skadlig skattekonkurrens.

Rapporten bekräftar OECD:s målsättning att utveckla en omfattande handlingsplan till juni 2013 i vilken specifika åtgärder ska identifieras.

Kommentar

OECD synes ha för avsikt att föreslå förändringar av grundläggande principer för fördelningen av beskattningsrätt mellan stater i syfte att förhindra olika typer av skatteplanering. Tidtabellen tycks vara mycket kort med hänsyn till komplexiteten i de frågor som skall behandlas och det återstår att se när och i vilken utsträckning eventuella förändringar i praktiken kommer till stånd. Det finns dock all anledning för multinationella koncerner att följa detta projekt från början för att kunna genomföra eventuella åtgärder i tid. Vi kommer att bevaka utvecklingen framöver.

Erik Hultman

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68