Försäkringstjänst i samband med leasing

Försäkring som tillhandahålls i samband med leasing ska i regel anses som ett sådant fristående och självständigt tillhandahållande av försäkringstransaktioner som undantas från momsplikt när försäkringskostnaden enbart vidarefaktureras av leasinggivaren till leasingtagaren.

EU-domstolen (EUD) har i ett nyligen avgjort förhandsavgörande tagit ställning till hur tillhandahållandet av försäkring i samband med leasing ska betraktas momsmässigt. Bakgrunden till avgörandet är bolaget BGZ Leasing som bedrev leasingverksamhet i Polen. Bolaget krävde av sina kunder att de tecknade försäkring för objekten som de skulle leasa. Bolaget erbjöd kunderna att teckna försäkring genom bolaget på så vis att bolaget ingick försäkringsavtal med försäkringsgivare för att därefter vidarebefordra försäkringskostnaden till kunden.

Då osäkerhet uppkom kring hur tillhandahållandet av försäkringen skulle behandlas momsmässigt, dvs. om det kunde anses som en sådan försäkringstransaktion som undantas från momsplikt eller om det istället skulle räknas som ett skattepliktigt tillhandahållande av leasingtjänst, valde den polska högsta förvaltningsdomstolen att begära ett förhandsavgörande från EUD. De frågor som ställdes var bl.a. om försäkringen skulle behandlas som ett fristående tillhandahållande eller om den istället var att anse som underordnad leasingtjänsten, samt om en försäkringskostnad som vidarebefordras utgör en från momsplikt undantagen försäkringstransaktion.

För att avgöra om tjänsterna skulle anses utgöra ett enda sammansatt tillhandahållande undersökte EUD tjänsterna ifråga. Härvid uttalade domstolen bl.a. att det faktum att en försäkring minskar risken för leasingtagaren endast är en effekt av försäkringstjänsten som inte kan innebära att den ska anses vara underordnad leasingtjänsten. EUD menade att försäkringstjänsten i första hand utgör ett ändamål i sig för leasingtagaren och inte en tjänst som gör att leasingtjänsten på bästa sätt kan tillgodogöras.

EUD gjorde slutligen bedömningen att varje transaktion som regel ska anses vara ett fristående och självständigt tillhandahållande. Detta gäller således även för försäkring av ett leasingobjekt och tillhandahållande av leasing. 

Vad gällde frågan om vidarebefordran av försäkringskostnad innefattas av undantaget av försäkringstransaktioner, uttalade EUD bl.a. att en försäkring inte kan behandlas olika beroende på om den tillhandahålls direkt från ett försäkringsbolag till leasingtagaren eller om det sker genom att leasinggivaren tillhandahåller denna till leasingtagaren genom att vidarebefordra kostnaden. Således fann EUD att om leasinggivaren fakturerar leasinggivaren den exakta försäkringskostnaden, d.v.s. utan att ändra beloppet, utgör transaktionen en försäkringstransaktion som undantas från momsplikt.

Kommentar

Målet är mycket intressant även för svenskt vidkommande då Skatteverket tidigare har hävdat att försäkring som tillhandahålls i samband med leasing utgör en underordnad tjänst till leasingen och därför ska beläggas med moms. Avgörandet kan enligt vår bedömning ge konsekvenser framåt men även retroaktivt och för såväl leasinggivare som leasingtagare. På leasinggivarsidan kan t.ex. övervägas om omprövning för tidigare perioder ska begäras hos Skatteverket för det fall moms har debiterats på försäkring som tillhandahållits i samband med leasing. Frågan om förhandsavgörandets konsekvenser är komplex och beroende av förutsättningarna i det enskilda fallet. Ni är välkomna att ta en kontakt med oss för en vidare diskussion.

Läs domen i sin helhet här (mål C-224/11)