Generationsskifte av byggnadsrörelsebolag och lagerfastigheter

En företagsledares innehav av aktier i ett bolag som anses bedriva byggnadsrörelse har bedömts utgöra kapitaltillgångar. Vidare har ett nybildat bolags innehav av aktier i nämnda bolag som ansågs bedriva byggnadsrörelse, bedömts vara näringsbetingade andelar. Även det nybildade bolagets innehav av aktier i ett bolag som i sin tur förvärvat byggbolaget har bedömts vara näringsbetingade andelar.

En person var företagsledare och ägare av samtliga aktier i ett bolag (Byggbolaget). Byggbolaget ägde ett antal fastigheter, varav de flesta var bostadsfastigheter. När fastigheterna förvärvades bedrev Byggbolaget byggnadsrörelse, varför fastigheterna var lagertillgångar i bolaget. Byggnadsrörelsen hade därefter avvecklats.

Inför ett generationsskifte ställdes frågan till Skatterättsnämnden om andelarna i Byggbolaget var kapitaltillgångar för aktieägaren. Skatterättsnämnden besvarade frågan på följande vis: Då Byggbolaget äger tillgångar som är lagertillgångar på grund av reglerna om byggmästarsmitta anses Byggbolaget fortfarande bedriva byggnadsrörelse i skattehänseende. Aktier i ett sådant bolag är kapitaltillgångar i aktuell situation.

Som en del i generationsskiftet såldes Byggbolaget till ett nybildat bolag (NYAB) utan tidigare verksamhet. NYAB etablerade även ett dotterbolag (NYAB2), som sedermera förvärvade Byggbolaget. Frågorna som ställdes till Skatterättsnämnden i denna del var dels om NYAB:s innehav av aktierna i Byggbolaget var näringsbetingat, dels om NYAB:s innehav i NYAB2 – efter förvärvet av Byggbolaget – var näringsbetingat.

Inledningsvis konstaterade Skatterättsnämnden i sin bedömning att avgörande för bedömningen om innehaven kunde vara näringsbetingade andelar eller inte var om andelarna var kapitaltillgångar. Enligt Skatterättsnämnden var aktierna i Byggbolaget kapitaltillgångar för NYAB. Innehavet i NYAB2 var också kapitaltillgångar då NYAB varken bedrev byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. NYAB:s båda aktieinnehav uppfyllde alltså det aktuella villkoret för att vara näringsbetingade andelar.

Kommentar

Domen får i, likhet med HFD: 2012 not 34, ses som ett exempel på att de allmänna reglerna om lagertillgångar i 17 kap IL normalt inte skall användas då det bedöms om aktier utgör kapital- eller lagertillgångar.

Carl-Magnus Uggla och Anders Rejdnell