Skattefri försäljning av paketerade fastigheter

Kammarrätten har kommit fram till att de 16 andelar i fastighetsförvaltande ekonomiska föreningar som ett bolag sålde var näringsbetingade andelar och att vinsten därmed inte skulle tas upp till beskattning. De 86 sålda bostadsrättsandelarna som bolaget också sålt ansågs däremot inte vara näringsbetingade andelar, utan lagerandelar, varvid vinsten på dessa skulle beskattas.

Ett bolag (Guldmyran) i den fastighetsägande Wallenstam-koncern bildade under 2004, tillsammans med två andra dotterbolag i koncernen, 30 stycken ekonomiska föreningar. Bolag inom koncernen överlät sedan fastigheter till underpris till de ekonomiska föreningarna. Därefter avyttrades andelarna i de ekonomiska föreningarna till marknadspris till bostadsrättsföreningar. Andelar i aktuella bostadsrättsföreningar, som inte uppläts till fysiska personer, förvärvades därefter av Guldmyran. De bostadsrätter som förvärvats av Guldmyran såldes till externa köpare eller i vissa fall till ett annat koncernbolag.

Förvaltningsrätten ansåg att både andelarna i de ekonomiska föreningarna och bostadsrätterna utgjorde lagertillgångar baserat på de allämna reglerna om lagertillgångar, dvs. tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning.

Kammarrätten konstaterade däremot att Guldmyran inte bedrev handel med fastigheter eller byggnadsrörelse, samt att omständigheterna i övrigt var likartade de som prövats i HFD 2012 not 34. Mot denna bakgrund fanns det ingen anledning att anse att andelarna i de ekonomiska föreningarna utgjorde något annat än kapitalandelar med följden att avyttringarna bedömdes vara skattefria.

Vad gäller avyttringen av de 86 bostadsrättsandelarna konstaterade kammarrätten att bolaget ägt andelarna under relativt kort tid och att det inte kunde anses ha funnits något annat syfte med förvärven än att omsätta andelarna. Det rörde sig också om ett relativt stort antal försäljningar. Mot denna bakgrund gjordes bedömningen att det var fråga om en yrkesmässig handel, varvid det inte var skattefria försäljningar av näringsbetingade andelar.

Kommentar

Den bedömning som kammarrätten gjort får ses som rimlig. Domslutet bjuder inte på någon större överraskning. Vad gäller de 16 andelarna ligger domen i linje med det av kammarrätten åberopade avgörandet HFD 2012 not 34, och rörande de 86 andelarna i bostadsrättsföreningarna ligger avgörandet i linje med Kammarrätten i Stockholms avgörande i mål nr 3355-3357-10, som i princip rörde en motsvarande situation. Det är ändock glädjande att den osäkerhet som funnits mot bakgrund av bl.a. förvaltningsrättens dom i målet nu får ses som huvudsakligen undanröjd.

Mot bakgrund av att Skatteverket i sin argumentation gav uttryck för att Högsta förvaltningsrättens dom i HFD 2012 not 34 inte ger stöd för att dra slutsatsen att det är uteslutet att andelar i fastighetsförvaltande bolag kan utgöra lagertillgångar enligt de allmänna lagerreglerna, bör emellertid en viss försiktighet alltjämt iakttas i situationer det kan bli fråga om ett större antal ”paketeringar”.

Carl-Magnus Uggla och Anders Rejdnell