Avdrag för ränta på koncerninternt lån

Kammarrätten har prövat ett bolags rätt till avdrag för koncerninterna räntekostnader hänförliga till bolagets aktieägarlån. Domstolen har beviljats avdrag för hela räntebeloppet.

Målet* rör armlängdsmässig ränta på aktieägarlån från ett utländskt moderbolag till ett svenskt dotterbolag. Lånet, som var efterställt både koncernens seniora lån och mezzaninlån, löpte med en ränta om 15 procent.

Kammarrätten konstaterade att det åligger Skatteverket att bevisa att prissättningen på det koncerninterna lånet inte varit marknadsmässig. Domstolen poängterade att Skatteverket som jämförelseränta primärt utgått från räntan på ett annat koncerninternt lån, vilket inte överensstämmer med OECD:s riktlinjer som istället förordar att fastställandet av ett armlängdsmässigt pris ska göras utifrån transaktioner mellan två av varandra oberoende bolag.

Kammarrätten noterade vidare att Skatteverket i övrigt baserat en stor del av sin argumentation på Högsta förvaltningsdomstolens avgörande i det s.k. Diligentiamålet (RÅ 2010 ref. 67). Kammarrätten pekade emellertid på att Skatteverket inte presenterat någon konkret utredning avseende hur man kommit fram till att den insyn och kontroll som långivaren påstods ha i dotterbolaget/låntagaren, medförde en lägre armlängdsmässig ränta än den tillämpade om 15 procent. Bolaget beviljades därmed avdrag för hela räntebeloppet.

Kommentar

Domen är den andra i en rad av domar att vänta från kammarrätten avseende ränteavdrag på koncerninterna lån. Liksom i den nyligen avkunnade domen i MEIF-målet, anser domstolen att Skatteverket inte fullgjort sin bevisbörda.

Avgörandet belyser vikten av att presentera ett OECD-kompatibelt jämförelsematerial för att stödja sin räntesättning. Genom att enbart hänvisa till begreppen insyn och kontroll gör Skatteverket inte nödvändigtvis sannolikt att den marknadsmässiga räntesatsen på koncerninterna lån understiger den applicerade räntesatsen.

Flera avgöranden i liknande mål är att vänta från både kammarrätten och förvaltningsrätten inom den närmaste framtiden. Skatteverket har även initierat ett flertal skatterevisioner avseende liknande lånestrukturer som ännu inte nått domstol.

Olov Persson

*Kammarrätten i Stockholm, mål nr 4252–4253-11

 

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48