Internprissättning av immateriella tillgångar (OECD)

Den 12-14 november höll OECD ett offentligt samråd gällande diskussionsutkastet avseende internprissättningsaspekter av immateriella tillgångar. Diskussionsutkastet, som publicerades den 6 juni 2012, är inte ett konsensusdokument och även om utkastet indikerar OECD:s inställning till den reviderade versionen av kapitel VI så kommer utkastet att omarbetas efter de synpunkter och kommentarer som delgivits OECD.

Diskussionsutkastet inkluderar en bred definition av immateriella tillgångar som uteslutande är tillämplig i internprissättningshänseenden. Definitionen av immateriella tillgångar som ligger i linje med OECD:s modellavtal är, enligt OECD, “något som inte är en materiell tillgång eller en finansiell tillgång, och som är i stånd att ägas eller kontrolleras för användning i kommersiell verksamhet”. Den vida definitionen av immateriella tillgångar inkluderades i diskussionsutkastet på grund av tidigare konsultationer och näringslivsrepresentanters positiva inställning till en definition. Efter samrådet i Paris är det osannolikt at OECD kommer göra några ändningar i den nuvarande, relativt breda, definitionen.

Diskussionsutkastets andra avsnitt definierar kriterier att ta hänsyn till vid avgörandet av vilka företag som skall ha rätt till avkastningen från en immateriell tillgång. Fokus i diskussionsutkastet har legat på funktioner, personer och fysiskt utförande snarare än finansiella investeringar och legalt ägande. Enligt utkastets nuvarande lydelse skall ett bolag, för att anses berättigat till avkastning på immateriella tillgångar, genom sina egna anställda, fysiskt utföra viktiga funktioner avseende utveckling, förbättring, underhåll och skydd av den immateriella tillgången i fråga. Bolaget bör dessutom kontrollera s.k. ”service providers” som utför support-tjänster i dessa avseenden. OECD uppgav att detta avsnitt kommer att kräva omfattande revidering och att utkastet blivit misstolkat.  I detta sammanhang kan även ett par viktiga kommentarer från sekretariatet och ordföranden nämnas:

  • Utgångspunkten för denna analys bör vara en jämförelse med tredje parts transaktioner; transaktioner som sker mellan oberoende parter kan inte ignoreras av skattemyndigheter.
  • Finansiella investeringar ska inte lämnas utan beaktande, utan ska belönas. OECD:s arbetsgrupp kommer att sträva efter att nå enighet avseende hur passiva och aktiva investeringar ska belönas.
  • Denna del av diskussionsutkastet var inte avsett som en ”anti-missbruk klausul” och inkonsekvenser med kapitel IX var inte avsedda. Följaktligen kommer denna del av utkastet att omarbetas på ett sådant sätt att vägledningen inte avviker från det nuvarande kapitlet IX.

Kommentar

Utkastet som ger en god fingervisning om hur det reviderade kapitlet VI kan komma att se ut kommer till viss del att omarbetas efter samrådet. Speciellt i de avseenden som utkastet avviker från kapitel IX. Alltjämt kommer utkastet inte att omarbetas i sin helhet och företag bör därför vara uppmärksamma på hur deras struktur påverkas eller hur kommande förändringar kan komma att påverkas av utkastet.

Länk till utkastet på oecd.org

Länk till vidare information om samrådet

Mikael Hall och Camilla Cronsioe