Armlängdsprincipen ska motverka skatteflykt (Ryssland)

Det ryska finansdepartementet meddelade nyligen att armlängdsprincipen bör tillämpas på transaktioner mellan närstående parter för att motverka prismanipulering och skatteflykt.

Om de ekonomiska och affärsmässiga villkoren för de koncerninterna transaktionerna skiljer sig från vad som skulle ha avtalats mellan sinsemellan oberoende parter ska all orealiserad vinst och inkomst från transaktionerna vara föremål för relevanta skatter. Dessutom bör transaktionerna bli föremål för skatterevisioner om skattebetalaren avsiktligt skapar villkor som har till sitt syfte att manipulera priset på koncerninterna transaktioner och bidra till skatteflykt.

Kommentar

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring hur det ovan nämnda kan påverka er verksamhet i Ryssland.

Dimitri Gankin och Olov Persson

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48