Att tänka på inför årsskiftet

Så här de sista veckorna i december kan det vara mycket värt att se över vilka åtgärder som kan vidtas inför årsskiftet. Både företag och privatpersoner kan göra besparingar genom en god planering. Nedan presenteras därför ett antal möjliga åtgärder att beakta för både bolag och privatpersoner. Kontakta gärna Ernst & Young för att närmare diskutera din årsskiftesplanering!

Bolag

Åtgärder med anledning av att bolagsskatten sänks till 22 procent från och med 1 januari 2013

 • Maximera periodiseringsfondsavsättningen.
 • Se över högsta möjliga skattemässiga avskrivningar. Utred även om tidpunkten för skattemässiga överavskrivningar kan tidigareläggas vid stora investeringar i egenproducerade maskiner och anläggningar (skattemässigt kan anskaffningstidpunkten vara tidigare än ibruktagandet).
 • Maximera garantiavsättningar. Medgivet avdrag ett år återförs till beskattning året efter.
 • Se över möjligheten till periodisering av intäkter.
 • Utnyttja det utvidgade reparationsbegreppet då direktavdrag medges för ombyggnation som är normal i den skattskyldiges verksamhet och som inte innebär väsentlig förändring av byggnaden.
 • Gör prövning av avdragsrätt för osäkra kundfordringar, dock först efter kvalitativa indrivningsförsök.
 • Vid skattemässiga underskott – kontrollera möjligheten att till kvittning/upplösning och koncernbidrag.

Fåmansföretag

 • Kontrollera att du som äger kvalificerade andelar har tagit ut tillräcklig lön för att uppfylla löneuttagskravet så att du kan tillgodoräkna löneunderlaget vid beräkning av årets gränsbelopp på blankett K10.
 • Är du delägare i flera fåmansbolag där schablonregeln utnyttjas? Fr.o.m den 1 januari 2012 kan schablonregeln endast användas i ett bolag per person. Det kan dock finnas lösningar för detta.
 • Inlåning i FÅAB? Överväg att eventuellt omvandla inlånade medel till ovillkorat aktieägartillskott för att öka anskaffningsvärdet, vilket också höjer årets gränsbelopp vid beräkning enligt huvudregeln.

Privatpersoner

 • Pågående ROT-arbeten – se över möjligheten att dela upp fakturan över årsskiftet för att utnyttja avdragsrätt för både 2012 och 2013.
 • Ägs bostaden av ena maken? Genom gåva eller bodelning av del av fastigheten till andra maken kan utrymmet för ROT-avdrag utökas. Observera att fakturan måste vara utställd på ”rätt make”.
 • Matcha kapitalvinster mot kapitalförluster,

Glöm inte heller att det är sista året att begära omprövning för år 2006 (taxering 2007).

God Jul och Gott Nytt Beskattningsår!

Henrik Timén