Ta ut rätt lön innan årsskiftet i ditt fåmansaktiebolag

Nu när kalenderåret 2012 lider mot sitt slut är det en god idé att se över det egna löneuttaget i ditt fåmansföretag.

Löneuttaget ingår i det gränsbelopp som framräknas varje år på blankett K10. Utdelning och kapitalvinst upp till gränsbeloppet beskattas i inkomstslaget kapital med 20 procent. För såväl utdelning som kapitalvinst överstigande gränsbeloppet blir det fråga om beskattning såsom inkomst av tjänst upp till vissa givna s.k. takbelopp vilka förenklat uttryckt uppgår till 90 inkomstbasbelopp för utdelning och 100 inkomstbasbelopp för kapitalvinst. (Observera att det dock finns flera detaljer att beakta i det enskilda fallet.) Belopp överstigande takbeloppen blir åter föremål för beskattning såsom inkomst av kapital men då med 30 procent.

När man beräknar gränsbeloppet tittar man på de löner som har betalats ut året innan beskattningsåret. De löner som betalas ut under inkomstår 2012 ligger således till grund för beräkning av gränsbeloppet för beskattningsåret 2013.

Löneunderlaget avser företagets kontant utbetalda löner för varje kalenderår. Observera att förmåner, statliga lönebidrag och styrelsearvoden inte får tillgodoräknas vid löneunderlagsberäkningen. Vid beräkningen av löneunderlaget från man även beakta kontanta utbetalda löner i dotterföretag och filialer (inom EU/EES). Vad gäller löneunderlaget i dotterföretag som har varit helägt under hela löneåret så får hela summan av de kontant utbetalda lönerna från dotterföretaget beaktas vid beräkningen av löneunderlaget. Om dotterföretaget har förvärvats under löneåret får delägaren bara ta med de löner som företaget har betalat ut efter förvärvet.

Eftersom det är kalenderåret som styr löneunderlaget krävs det att lönerna har betalats ut senast den 31 december 2012. Det är kontantprincipen som gäller vilket innebär att man inte kan ta ut en extra löneutbetalning under januari 2013 om man tagit ut en för låg lön under kalenderåret 2012.

För att man som aktieägare i ett fåmansaktiebolag skall få räkna med sig ett löneunderlag vid beräkning av gränsbeloppet finns krav på eget löneuttag. För inkomstår 2012 måste ägare ta ut en lön på minst 327 600 kr (6 IBB) + 5 % av löneunderlaget eller 546 000 kr (10 IBB). Detta innebär att vid kontanta löner i företaget överstigande 4 368 000 kr under kalenderåret 2012 bör delägaren ta ut en kontant lön om minst 546 000 kr. Om delägaren har en närstående, enligt inkomstskattelagens definition, som tar ut det lönebelopp som behövs, får delägaren tillgodoräkna sig den närståendes lön som sin egen. Delägaren behöver därför inte i en sådan situation ta ut en egen lön.

 Theresa Lénberg och Magnus Wickström