Underprisöverlåtelse till systerbolag möjliggjorde skattefri utdelning

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har funnit att övervärdet hänförligt till ett bolag vars aktier utgjorde lagertillgångar för dess moderbolag skattefritt kan delas ut efter att samtliga tillgångar och skulder i bolaget först underprisöverlåtits till dess systerbolag vars aktier var kapitaltillgångar.

En förening ägde två bolag, varav aktierna i det ena var lagertillgångar (X AB) och i det andra var kapitaltillgångar (Y AB). En utdelning på aktier som utgör lagertillgångar är skattepliktig, medan en utdelning på aktier som är näringsbetingade (kapitaltillgångar) är skattefri. Ett bolag vars aktier är lagertillgångar för dess moderbolag kan inte lämna koncernbidrag till ett systerbolag vars aktier är kapitaltillgångar hos moderföretaget. Föreningen övervägde därför att istället underprisöverlåta samtliga tillgångar och skulder i X AB till dess systerbolag Y AB, som därefter skulle kunna dela ut medlen till moderbolaget skattefritt. Detta gav upphov till frågan om villkoren för en underprisöverlåtelse var uppfyllda, samt huruvida förfarandet innebar skatteflykt.

HFD fann att en överlåtelse av ett bolags samtliga tillgångar och skulder innebär att bolagets hela näringsverksamhet överlåts – ett villkor för genomförandet av en underprisöverlåtelse – och det ansågs för denna bedömning vara irrelevant att X AB efter överlåtelsen skulle fortsätta med verksamhet i form av förvaltning av vid överlåtelsen erhållen ersättning. Även övriga villkor för underprisöverlåtelser befanns vara uppfyllda. Den skatteförmån (dvs. möjligheten att dela ut medel skattefritt) som föreningen uppnådde genom förfarandet ansågs vara en direkt följd av underprisreglerna, och förfarandet utgjorde därför inte skatteflykt.

Kommentar: Utgången är positiv och ger koncerner med bolag vars aktier utgör lagertillgångar en möjlighet att genom en omstrukturering kunna dela ut värden skattefritt där så annars inte hade varit möjligt. Det bör dock i varje enskilt fall noggrant bedömas om förutsättningarna härför är uppfyllda. Vidare bör frågan om skatteflykt prövas i varje enskilt fall.

Länk till HFD:s avgörande: mål nr 694-12