Viktiga besked om aktier i fåmansföretag

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har fastställt fyra förhandsbesked om aktier i fåmansföretag. Bl.a. fastställs att den som säljer ett fåmansföretag via ett holdingbolag kan arbeta kvar i verksamheten utan att holdingbolagets ”karenstid” förlängs.

Personer som äger kvalificerade aktier beskattas enligt särskilda skatteregler som innebär att utdelning och kapitalvinst till viss del kan beskattas som inkomst av tjänst (lön). Förhandsbeskeden som nu har fastställts behandlar tre olika situationer, som alla rör frågan om aktier i fåmansföretag är kvalificerade pga. ”samma eller likartad verksamhet”.

Ägarsamband

Två av fallen gäller situationen där ägaren har sålt ett verksamhetsbolag, via eget holdingbolag, till en extern köpare. Ägaren har sedan arbetat kvar i det sålda bolaget. HFD fastslår att holdingbolaget och det sålda bolaget inte anses bedriva ”samma eller likartad verksamhet” eftersom det inte längre finns något ägarsamband. Detta innebär att aktierna i holdingbolaget, som enbart förvaltar vinsten från aktieförsäljningen, kan ”avkvalificeras” efter en femårig karenstid. Karenstiden förlängs alltså inte av att den tidigare ägaren arbetar kvar i det sålda verksamhetsbolaget. I ett av fallen utgick en tilläggsköpeskilling som bl.a. förutsatte att de tidigare ägarna skulle stanna kvar i sina anställningar under minst två år från köpet. Inte heller detta synes förlänga karenstiden.

Överföring av pengar

Det förhandsbesked som sannolikt kan få mest långtgående konsekvenser gäller överföring av pengar. Efter en extern försäljning av ett fåmansföretag hade ägaren kvar ett kassabolag som enbart förvaltade vinsten från försäljningen. En del av vinsten fördes över till ett nytt bolag som ägaren hade bildat tillsammans med en kompanjon. Överföringen skedde genom att aktier i holdingbolaget såldes in till det nya bolaget till underpris och därefter löstes in mot marknadsmässig ersättning.

Det nya bolaget använde ersättningen till att köpa in ett nytt verksamhetsbolag och lämna både aktieägartillskott och lån till detta. Det nya bolaget bedriver en annan typ av verksamhet än det bolag som tidigare hade sålts externt. Eftersom det nya verksamhetsbolaget indirekt har finansierats av medel från kassabolaget anser domstolen dock att dessa båda bolag bedriver samma eller likartad verksamhet. Delägarens arbete i det nya verksamhetsbolaget ”smittar” därför aktierna i kassabolaget på så vis att även de blir kvalificerade.

Domen visar en princip om att olika typer av överföringar av pengar kan ”smitta” aktier i fåmansföretag på ett sätt som sannolikt få har kunnat förutse. Den innebär att det i många fall krävs en noggrann genomgång av hur medel i ett kassabolag/”karensbolag” har använts. Domen visar bl.a. att man kan hamna i en bättre skattemässig situation om den inköpta verksamheten finansieras med banklån istället för med medel från karensbolaget. Det framgår dock inte av domen om enbart ett lån på marknadsmässiga villkor från karensbolaget är tillräckligt för att karensbolaget och låntagaren ska anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Återköpta aktier

Ett av förhandsbeskeden gäller en delägare som sålt ett fåmansföretag, via eget holdingbolag, till en extern köpare. Delägaren arbetade kvar som vd i det sålda verksamhetsbolaget.

Efter tre år bildade han, tillsammans med andra anställda, ett nytt bolag som köpte tillbaka aktierna i verksamhetsbolaget. Eftersom delägarna arbetar i verksamhetsbolaget blir aktierna i det nya bolaget kvalificerade. HFD anser emellertid att även aktierna i det gamla holdingbolaget är kvalificerade pga. delägarens arbete i verksamhetsbolaget Detta beror på att det gamla holdingbolaget anses ha tagit över en del av verksamheten i och med vinsten vid den externa försäljningen, och bedriver därmed ”samma” verksamhet som verksamhetsbolaget.

Enligt domstolen spelar det ingen roll att verksamhetsbolaget inte var ett fåmansföretag under den treårsperiod då det hade andra ägare.

Mika Persson

 

Länkar till förhandsbeskeden

Ägarsamband

HFD:s dom (mål nr 4009-12)
HFD:s dom (mål nr 1959-12)
Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 25-12/D)
Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 112-11/D)

Överföring av pengar

HFD:s dom (mål nr 4008-12)
Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 129-11/D)

Återköpta aktier

HFD:s dom (mål nr 6639-11)
Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 49-11/D)

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57