Tilläggsköpeskilling beskattas som inkomst av tjänst

Högsta förvaltningsdomstolen anser att en resultatbaserad tilläggsköpeskilling som endast utgår på aktier som anställda i bolaget ägt direkt eller indirekt ska tas upp som intäkt av tjänst.

Den i målet aktuella resultatbaserade tilläggsköpeskillingen utgick på aktier i X AB som anställda i bolaget ägt direkt eller indirekt och som förbundit sig att fortsätta sin anställning viss tid efter det att Y AB förvärvat aktierna. Övriga överlåtna aktier i X AB (ägda av passiva delägare) gav ingen rätt till tilläggsköpeskilling.

Nämnden bedömde att tilläggsköpeskillingen utgjorde betalning för tjänster som de anställda utför under den tid då det resultat, som ligger till grund för beräkningen, uppstår. Beloppen ska därför tas upp som intäkt av tjänst.

Sökanden har i HFD uppgett att tilläggsbeloppet har beslutats till följd av svårigheter för säljaren och köparen att komma överens om marknadspriset för aktierna samt köparens önskemål att minimera riskerna i samband med transaktionen. En koppling mellan prestation och ersättning föreligger alltså inte enligt sökanden. Betalningen är istället beroende av bolagets resultat för viss angiven tidsperiod.

HFD gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.