Felaktig beräkning av den avdragsgilla andelen ingående moms

Kammarrätten har ansett att beräkningen av den avdragsgilla andelen ingående moms och avrundning till närmaste heltal inte fick göras för varje fastighet för sig. Avrundningen skulle i stället göras utifrån den totala ytan i samtliga fastigheter som omfattades av frivillig skattskyldighet. Kammarrätten lämnade därmed bolagets överklagande utan bifall.

Bolaget hyrde ut bostäder och lokaler som delvis omfattades av frivillig skattskyldighet för moms. Skatteverket hade medgett avdrag med 84 procent genom att ha avrundat bolagets frivilliga skattskyldighet om 83,7 procent upp till närmaste heltal. Bolaget begärde omprövning och yrkade avdrag med 85 procent. Skatteverket hade beräknat avdraget genom att göra en enda beräkning utifrån den totala yta av bolagets fastighetsbestånd som omfattades av frivillig skattskyldighet. Därefter hade Skatteverket gjort en avrundning till närmaste heltal.  Bolaget å andra sidan beräknade avdraget samt avrundningar för varje fastighet för sig. Kammarrätten konstaterade att momsen hänfördes till förvaltningsarvode för ekonomi-, lednings- och IT-tjänster som utfördes av andra koncernbolag. Kammarrätten fann inte skäl att ändra förvaltningsrättens dom där Skatteverket hade fått rätt och bolaget nekats ett större avdrag. Skillnaden i Skatteverkets och bolagets metoder hade medfört en differens om 37 568 kronor, vilket enligt förvaltningsrätten berodde på i vilket skede avrundningen av den avdragsgilla andelen till närmaste heltal hade gjorts. Kammarrätten bedömde därför att det mest rättvisande var att tillämpa den metod som Skatteverket använt, dvs. att endast göra avrundningen vid ett tillfälle.

Kommentar

I det här fallet hade gemensamma kostnader för bolaget direktallokerats till respektive fastighet var för sig och därefter hade avrundning skett upp till närmaste heltal. Kammarrättens bedömning är enligt vår uppfattning korrekt, eftersom kostnaderna hänförde sig till allmänna omkostnader som inte ska direktallokeras (till skillnad mot kostnader som kan direktallokeras till fastigheten, såsom el och värme). Domen har inte överklagats. Mot bakgrund av kammarrättens dom bör företag och organisationer som beräknar den avdragsgilla andelen av den ingående momsen efter skälig grund se över i vilket skede avrundningen sker och rätta sig i enlighet med kammarrättens bedömning.

Sarah Ammar

Kammarrätten i Göteborgs dom, mål nr. 4708-11