Besök i annat land än i vistelseland

Skatterättsnämnden har i ett förhandsavgörande bedömt att besök i ett annat land än i vistelseland som inte är förenat med övernattning inte utgör kortare avbrott enligt 3 kap. 10 § IL.

Bakgrunden till avgörandet är en person som sedan 10 år är bosatt i land X på grund av sin anställning. Den skattskyldige är obegränsat skattskyldig i Sverige. Eftersom han vistas utomlands i mer än ett år på grund av sin anställning beskattas han inte för sin tjänsteinkomst i Sverige utan han beskattas för sin tjänsteinkomst i arbetslandet i enlighet med 1-årsregeln. Personen i fråga är även mellan 30 – 40 dagar per år på besök över dagen i land Y. Den skattskyldige vill få klart om dessa besök över dagen faller under kortare avbrott i 3 kap. 10 § IL vilka i sådana fall skall inkluderas i undantaget i 3 kap. 9 § IL (1-årsregeln).

Skatterättsnämnden anser att besök i annat land än i vistelselandet som inte är förenat med övernattning inte utgör sådana kortare avbrott som avses i 3 kap. 10 § IL. Besöken ska därmed inte falla under undantaget i 3 kap. 9 § IL.

Detta innebär att viss dagpendling från arbetslandet till ett tredjeland anses vara en del av utlandsvistelsen i arbetslandet. Det begränsade antal dagar som får spenderas i Sverige eller tredjeland utan att beskattas i Sverige påverkas därmed inte av dagpendlingen.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked

 

Kontakt
Caroline Fransson
070-290 68 24