Uthyrning av modulbyggnader var momspliktig

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att vissa modulbyggnader utgör lös egendom. Uthyrningen av dessa är därför momspliktig vilket innebär att uthyraren har avdragsrätt för moms vid sitt förvärv av modulerna samt vid andra förvärv anslutna till uthyrningen.

Uthyrning av fastighet är normalt undantagen från moms. En byggnad ska anses utgöra fastighet om den är fäst i marken och inte med lätthet kan flyttas. Om en byggnad inte utgör fastighet så är den lös egendom för vilken uthyrningen är momspliktig.

Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked bedömt momsplikten avseende uthyrning av vissa modulbyggnader. Skatterättsnämnden ansåg att de aktuella modulbyggnaderna var lätt flyttbara konstruktioner och därför utgjorde lös egendom. Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket som ansåg att modulerna istället skulle anses utgöra fastighet och att uthyrningen till följd därav skulle vara undantagen från moms.

De i målet aktuella byggnadskonstruktionerna var en sammansättning av lådliknande standardiserade moduler som var avsedda att användas som tillfälliga verksamhetslokaler. Modulerna var möjliga att stapla på varandra och kunde byggas ihop till olika konstellationer efter kundens behov. De var färdigbyggda redan när de levererades från fabrik. Vidare var de, vid leveransen, utrustade med järnramar och lyftkrok för att underlätta en flytt. Modulerna transporterades till uppställningsplatsen med lastbil där de lyftes av och placerades på en i förväg iordningsställd grund bestående av lösa tryckplattor och träbalkar. Demontering av en uppställning om 15 moduler tog en dag; för det krävdes två till tre personer och maskinell hjälp i form av kran och lastbil.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att modulerna var lätta att montera ned och flytta, samt att de redan från början var särskilt konstruerade för att hyras ut upprepade gånger och för att kunna användas av olika kunder och på olika platser. Mot bakgrund därav gjorde Högsta förvaltningsdomstolen bedömningen att uthyrningen av modulerna utgjorde (momspliktig) uthyrning av lös egendom. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde därmed Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Kommentar

Det finns sedan tidigare ett antal rättsfall som rör uthyrning av modulbyggnader. Då förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika rättsfallen finns det fortfarande en gråzon när det gäller frågan om var gränsen går mellan när moduler ska anses utgöra fast egendom respektive lös egendom. Enligt vår uppfattning tillför Högsta förvaltningsdomstolen en ny faktor för denna bedömning då domstolen i sin bedömning tagit hänsyn till att modulerna redan från början var konstruerade för att hyras ut upprepade gånger.

Högsta förvaltningsdomstolens dom 4310-11

 

Kontakt
Pierre Jonsson
0910- 58 58 21