Avdrag för rivna byggnader

Skatteverket har i ett ställningstagande kommenterat frågor om den skattemässiga hanteringen när en byggnad förvärvas och därefter rivs.

Värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för byggnaden erhålls om byggnaden haft ett anskaffningsvärde och att detta vid avdragstillfället inte utnyttjats fullt ut.

Frågan som uppkommit var hur anskaffningsvärdet ska proportioneras mellan byggnad och mark vid förvärv av byggnad och tillhörande mark då taxeringsvärdena avsevärt avviker från de verkliga värderelationerna och byggnaden rivs efter förvärvet.

Enligt Skatteverket ska byggnaden värderas till den nettoavkastningen den ger förvärvaren under dennes innehavstid. Återstoden av anskaffningsutgiften för fastigheten ska hänförs till mark. Ställningstagandet grundas på en justeringsregel i inkomstskattelagen som anger att relationen mellan byggnad och mark som taxeringsvärdena ger kan frångås om värdet på t ex mark avsevärt överstiger värdet på byggnaden.

Kommentar

Ställningstagandet bör läsas i ljuset av Högsta förvaltningsdomstolens avgörande från 2011 där domstolen angav att prejudikatvärdet av äldre avgöranden på det aktuella området har minskat i betydelse (läs mer i vår artikel Avdrag för byggnader som rivits efter förvärvet). Rätt till värdeminsknings- och utrangeringsavdrag för förvärvade byggnader som rivs ansågs föreligga i den mån de hade anskaffningsvärden som inte hade dragits av tidigare. Bolaget som sökte förhandsbeskedet hade också ställt frågor om storleken av avdragsgilla belopp. Dessa frågor lämpade sig dock inte för förhandsbesked enligt domstolen. Vi har nu fått Skatteverkets syn på hur anskaffningsvärdet ska fördelas.

Ställningstagandet synes endast vara tillämpligt när förvärvaren redan vid förvärvet bestämt att byggnaden ska rivas. Det är oklart om ställningstagandet ska tillämpas då en byggnad förvärvas och det vid förvärvet är osäkert om byggnaden ska rivas eller inte. På samma sätt synes det inte vara klart om ställningstagandet ska tillämpas då en byggnad förvärvas och en rivning övervägs först en tid efter förvärvet.

Läs Skatteverkets ställningstagande (dnr 131 629054-12/111)
Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 1711-11)