Beskattningstidpunkten för fastighetsreglering

Skatterättsnämnden anger i ett förhandsbesked att inkomstbeskattningstidpunkten för överföring av fastigheter genom fastighetsreglering ska vara tidpunkten för ingivandet om överenskommelsen om marköverföring till lantmäterimyndigheten.

Frågan i förhandsbeskedet var vad som utgör beskattningstidpunkten vid en marköverföring som grundas på en särskild överenskommelse mellan två fastighetsägare. Enligt Skatterättsnämnden har parterna genom att ge in överenskommelsen till lantmäterimyndigheten i princip blivit bundna av sina åtaganden. Vid denna tidpunkt är därför deras situation ungefär densamma som efter ingående av ett avtal om köp. Skatterättsnämnden ansåg därför att tidpunkten för ingivandet av överenskommelsen om marköverföring till myndigheten ska anses som avyttringsdag.

Kommentar

Någon uttrycklig lagregel saknas för den aktuella frågan. Skatteverket har i ett ställningstagande från 2010-06-23 tagit ställning till samma fråga. Skatteverkets åsikt var att om överföring av mark genom fastighetsreglering grundas på en särskild överenskommelse är avyttringstidpunkten den dag berörda fastighetsägare ingår en rättsligt bindande och giltig överenskommelse om fastighetsreglering. Skatterättsnämnden har också valt att knyta an avyttringstidpunkten till bundenheten av den ingångna överenskommelsen men anser att parterna är bundna först när överenskommelsen är inlämnad till lantmäterimyndigheten.

Läs Skatteverkets ställningstagande

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked

Carl-Magnus Uggla och Anders Rejdnell