Sänkt skattetillägg när ändring medför avdragsrätt

Viss befrielse från skattetillägg medges när en skattetilläggsgrundande ändring innebär en ökad skatt eller avgift som är avdragsgill. Befrielsen ska medges även om felredovisningen varit avsiktlig.

Enligt tidigare regler kunde delvis befrielse från skattetillägg endast medges med 50 eller 75 procent av skattetillägget. I den nya skatteförfarandelagen saknas sådana fasta nivåer. Skatteverket har i ett ställningstagande angett att befrielse med 25 procent av skattetillägget normalt ska medges i följande situationer.

  • Vid rättelse av oriktig uppgift i arbetsgivardeklaration avseende arbetsgivaravgifter.
  • När skönsmässig avvikelse sker från arbetsgivardeklaration avseende arbetsgivaravgifter.
  • Vid rättelse av oriktig uppgift i inkomstdeklaration avseende underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader, avkastningsskatt på pensionsmedel och fastighetsskatt.
  • När skönsmässig avvikelse från inkomstdeklaration sker avseende underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader, avkastningsskatt på pensionsmedel och fastighetsskatt.
  • Vid rättelse av oriktig uppgift i mervärdesskattedeklaration avseende ingående mervärdesskatt.
  • Vid rättelse av oriktig uppgift i inkomstdeklaration avseende ingående mervärdesskatt (t.o.m. 2013 års taxering).
  • Vid rättelse av oriktig uppgift vid uttagsbeskattning av mervärdesskatt i byggnadsrörelse.
  • Vid rättelse av oriktig uppgift i punktskattedeklaration där ytterligare punktskatt ska tas ut.

Gemensamt för dessa situationer är att den höjda skatten eller avgiften samtidigt medför ett avdrag pga. att skatten eller avgiften är skattemässigt avdragsgill. Befrielsen ska medges även om avdraget endast innebär att ett underskott ökar och även om avdraget ska periodiseras. Befrielsen ska medges även om beslutet avseende inkomstbeskattningen inte meddelas vid samma tillfälle.

För fysiska personer finns möjlighet att få befrielse med halva skattetillägget i vissa situationer.

Kommentar

Om man har pågående eller nyligen beslutade ärenden om fullt skattetillägg kan det finnas möjligheter till nedsättning om de rör någon av situationerna ovan. Kontakta Ernst & Young för en diskussion om detta kan vara aktuellt för just dig eller ditt företag.

Annika Bremer och Peter Westin

Läs Skatteverkets ställningstagande från den 9 oktober 2012.