Mer om investeraravdrag

Regeringen har återkommit med närmare detaljer om det investeraravdrag som aviserades i budgetpropositionen.

Utgångspunkten är att investeraravdraget ger fysiska personer rätt till avdrag för hälften av kostnaden för att förvärva andelar i mindre företag (vid nybildning eller nyemission).

I budgetpropositionen angavs vissa krav som måste vara uppfyllda för att avdraget ska medges (läs mer om dessa i vår artikel från september 2012). Av promemorian framgår nu ytterligare krav och begränsningar, bl.a. följande.

  • Företaget (eller koncernen där företaget ingår) ska ha mindre än 50 årsarbetskrafter och en årsomsättning eller balansomslutning som uppgår till högst 80 miljoner kr.
  • Avdrag medges inte om 25 procent eller mer av kapital- eller röstandelarna kontrolleras av offentliga organ.
  • Företaget får inte höra hemma i ett s.k. skatteparadis och får inte vara i ekonomiska svårigheter. Företaget måste till huvudsaklig del bedriva rörelse, dock inte inom varvs-, kol- eller stålindustrin.

Om aktieägaren upphör att vara skattskyldig i Sverige under en femårsperiod efter betalningsåret ska investeraravdraget återföras.

Om aktieägarens kapitalinkomster inte räcker till för att täcka investeraravdraget ska personens skatt reduceras med 30 procent av den återstående delen av avdraget. På så vis får man ändå en skattesänkning som motsvarar 30 procent av avdraget.

Promemorian skickas nu på remiss till den 26 november 2012. Om regeringen därefter går vidare i lagstiftningsprocessen återstår att se, och beror bl.a. på om investeraravdraget godkänns av Europeiska kommissionen eller om det bedöms utgöra ett otillåtet statligt stöd.

Förslaget bedöms kunna träda i kraft tidigast den 1 september 2013 och tillämpas i så fall på förvärv av andelar som sker efter den 31 augusti 2013.

Kontakta oss gärna för en diskussion om investeraravdraget kan vara aktuellt för dig.

Mika Persson

Länk till promemorian

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57