Fortsatt osäkerhet om nedskrivna andelar i kommanditbolag

Högsta förvaltningsdomstolen undanröjer och avvisar ett förhandsbesked som Skatterättsnämnden lämnat om nedskrivning av kommanditbolagsandelar efter försäljning av fastighet.

Vi har tidigare kommenterat ett förhandsbesked där värdestegringar på ett kommanditbolags fastigheter förblev obeskattade (se vår artikel Inte skatteflykt då värdestegringar på fastigheter förblev obeskattade). Andelarna, som först hade överlåtits koncerninternt, var lagerandelar som kunde skrivas ned med ett belopp motsvarande värdestegringen när kommanditbolagen sålde fastigheterna.

Skatterättsnämnden ansåg inte att skatteflyktslagen var tillämplig. HFD anser dock att beskrivningen av tidigare transaktioner mellan de inblandade bolagen är alltför vag för att frågan om skatteflykt ska kunna prövas. Domstolen har därför undanröjt och avvisat förhandsbeskedet.

Kommentar

Det faktum att vi nu inte får ett avgörande i frågan medför att en osäkerhet i rättsläget som annars hade kunnat klarläggas kvarstår. Detta är naturligtvis olyckligt. Avgörandet visar även att det är viktigt att vara noggrann inte bara vid utformandet av de frågor som ställs i en ansökan om förhandsbesked, utan också vid redogörandet av fakta och bakgrunden till frågeställningarna.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens beslut (mål nr 4557-11)
Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 61-10/D)