Koncernbidrag till indirekt ägt dotterbolag i utlandet

Förvaltningsrätten anser att ett svenskt moderbolag skattemässigt får dra av koncernbidrag som lämnats till ett indirekt helägt dotterföretag i utlandet.

SKF AB lämnade koncernbidrag till sitt indirekt ägda spanska dotterbolag som ägdes genom tyska och holländska bolag. Det spanska dotterbolaget likviderades senare.

Enligt svenska regler om s.k. koncernavdrag kan svenska moderbolag numera i vissa fall få avdrag för slutliga förluster i direktägda utländska dotterbolag inom EES. Eftersom dessa regler ännu inte hade införts yrkade SKF avdrag baserat på EU-domstolens avgörande i Marks & Spencer.

Skatteverket nekade avdrag med motiveringen att avdrag för gränsöverskridande koncernbidrag förutsätter att det mottagande dotterbolaget är direktägt.

Förvaltningsrätten anser dock att koncernbidrag till indirekt helägda utländska bolag i princip ska bedömas på samma sätt som bidrag till direkt helägda utländska bolag. Detta stöds av att det utländska dotterbolaget i Marks & Spencer-målet faktiskt ägdes indirekt via andra utländska dotterbolag. Det har också framgått i målet att det mellanliggande tyska bolaget inte kunde utnyttja förlusten i dotterbolaget och domstolen menar att detta talar till SKF:s fördel.

Kommentar

Domen kommer sannolikt att överklagas men den är intressant då det är första gången frågan prövas. Frågan är i första hand av intresse för bolag som lämnade koncernbidrag till indirekt ägda utländska dotterbolag innan reglerna om koncernavdrag infördes.

Eftersom de svenska reglerna om koncernavdrag i 35 a kap. inkomstskattelagen endast tillåter avdrag när det utländska dotterbolaget är direktägt visar utgången i målet på möjligheten att de svenska reglerna i detta avseende kan vara oförenliga med de principer som fastslogs av EU-domstolen i Marks & Spencer.

Linda Segerljung och Johan Rasmussen