Värdeförändring på skuld i euro beaktas inte hos företag med euroredovisning

Högsta förvaltningsdomstolen finner att förändringar i växelkursen mellan euro och svenska kronor inte ska påverka ett företags beskattningsbara inkomst när företaget har skulder i euro och euro som redovisningsvaluta. Dessutom slår domstolen fast att detta inte innebär någon diskriminering enligt EU-rätten. Domstolen gör därmed samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämndens förhandsbesked har behandlats tidigare på Skattenätet, se vår artikel Värdeförändring på skuld i euro ska ej beaktas hos företag med euro som redovisningsvaluta.

Klaganden var ett utländskt företag som bedrev verksamhet i Sverige via en filial med euro som redovisningsvaluta. Bolaget yrkade att Högsta förvaltningsdomstolen skulle ändra Skatterättsnämndens förhandsbesked på så sätt att valutakurseffekterna skulle tillåtas påverka den i filialen beskattningsbara inkomsten. Bolaget anförde vidare att det skulle strida mot EU-rätten att inte beakta sådana valutakurseffekter.

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterar att omräkningslagen innehåller bestämmelser som innebär att det skattepliktiga resultatet för deklarationsändamål räknas om till kronor för företag som har euro som redovisningsvaluta. Vidare konstateras att omräkningen i sig inte ger upphov till intäkts- eller kostnadsposter som ska beaktas när överskott och underskott av en näringsverksamhet beräknas enligt inkomstskattelagen.

Högsta förvaltningsdomstolen instämmer även i Skatterättsnämndens bedömning att lagstiftningen inte är diskriminerande och således inte otillåten enligt EU-rätten.

Kommentar

Enligt vår bedömning var Högsta förvaltningsdomstolens fastställande av förhandsbeskedet väntat. Vi kommer att fortsätta bevaka området valutakurseffekter som innehåller såväl problem som möjligheter för skattskyldiga.

Erik Hultman och Martin Segerström

Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 1497-11)
Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 115-09/D)

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98