Ryska rekommendationer om internprissättningsdokumentation

Den 30 augusti 2012 publicerade det ryska Finansdepartementet i samråd med Rysslands Federala Skattemyndighet en skrivelse avseende upprättande och inlämnande av internprissättningsdokumentation.

Skrivelsen innehåller rekommendationer avseende innehållet i en internprissättningsdokumentation samt rekommendationer om de steg som bör tas i samband med upprättande av dokumentation av koncerners internprissättning. Rekommendationerna är förenliga med internationell praxis på området som används av länder med mer utvecklad internprissättningslagstiftning och överensstämmer med OECD:s riktlinjer samt rekommendationerna utfärdade av European Joint Transfer Pricing Forum avseende internprissättningsdokumentation.    

Skrivelsen indikerar att internprissättningsdokumentation enligt de ryska reglerna bör innehålla följande:

  • Beskrivning av den skattskyldiges bransch.
  • Beskrivning av koncernen där den skattskyldige ingår.
  • Beskrivning av de koncerninterna transaktionerna inklusive en funktionsanalys.
  • Valet av internprissättningsmetod samt stöd för att just den metoden har blivit vald. Tillvägagångssätt för jämförbarhetsanalysen och de justeringar som har gjorts.

Kommentar

Ernst & Young ser förtydligandet kring innehållet i en internprissättningsdokumentation som ett välkommet steg. Ryssland närmar sig OECD:s riktlinjer och EU:s dokumentationsprinciper vilket torde underlätta för koncerner verksamma i Ryssland. Å andra sidan ställer de nya reglerna högre och mer omfattande krav på dokumentationen och företag bör redan nu börja förbereda sig för detta.

 

Olov Persson och Dimitri Gankin

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48