2012 global transfer pricing tax authority survey

Ernst & Young har gjort en global sammanställning som illustrerar hur skattemyndigheter världen över ser på internprissättning.

Globalt

Rapporten visar följande utveckling.

  • Skattemyndigheter världen över ökar personalstyrkan inom internprissättning.
  • Dokumentationsskyldighetens omfattning ökar men armlängdsprincipen består.  
  • Dokumentationsskyldigheten tilltar geografiskt vilket i sin tur ökar omfånget av jämförbarhetsanalyserna.
  • Det är fortfarande väldigt lite koordination avseende granskning av internprissättning och indirekt skatt.
  • Internprissättningsrevisioner inriktas främst på högriskindustrier samt större handelspartners snarare än på skatteparadis.
  • Straffavgifter har blivit vanligare och mer betungande.
  • Risken för dubbelbeskattning ökar betydelsen av att internprissättningsdokumentationen överrensstämmer med etablerade principer.
  • Möjligheten att ansöka om Advance Pricing Agreements (prissättningsbesked) fortsätter att öka.


Sverige

Transaktioner som granskas

I Sverige är det Skatteverket som har till uppgift att granska företagens internprissättning.  Omstruktureringar, överföring av immateriella tillgångar och finansiella transaktioner är de typer av transaktioner som Skatteverket främst inriktar sig på vid en internprissättningsgranskning.  Skatteverket fokuserar inte på särskilda branscher eller geografiska områden.

Påföljder

I Sverige finns inga specifika påföljder avseende internprissättning, istället är det de generella reglerna för skattetillägg som tillämpas på eventuell inkomstjustering.

Jämförbarhetsanalyser

Det har ingen större betydelse om jämförbarhetsanalysen omfattar lokala jämförbara objekt eller jämförbara objekt inom Europa, så länge som jämförbarhetsanalysen kan göras med tillräcklig tillförlitlighet och med beaktande av särskilda fakta och omständigheter i varje specifikt fall.  Skatteverket förväntar sig att företag ska vara konsekventa. Om företaget har presenterat en jämförbarhetsanalys som sträcker sig över tre år bör företaget därför fortsätta med samma tidsperiod om inte det finns skäl att avvika från det. I de fall Skatteverket utför en egen jämförbarhetsanalys, och företaget inte tidigare gjort någon, används en treårsperiod som standard.   

Vägt medeltal (weighted average) är att föredra när finansiell data ska presenteras. Om det emellertid finns särskilda skäl kan enkelt medeltal (simple average) användas. Vinstindikator (Profit Level Indicator) bör väljas baserat på fakta såväl som på de särskilda omständigheterna i varje specifikt fall. Som vinstindikator kan exempelvis rörelsemarginal, vinstpåslag på totala kostnader samt avkastning på sysselsatt kapital väljas.

Internprissättningsmetoder
Sverige följer principerna i OECD:s riktlinjer för internprissättning vid fastställande av armlängdspriser. CPM-metoden (Comparable Profits Method) som bl.a. används i USA anses olämplig. Avtal om kostnadsfördelning (Cost Contribution Arrangements) accepteras om de är upprättade i enlighet med OECD:s riktlinjer.  Det finns inga formella krav på att en enhetlig internprissättning ska ske för direkta och indirekta skattesyften, dvs. både ur ett inkomstskatteperspektiv och avseende moms/tull.

Prissättningsbesked, ömsesidiga överenskommelser och dispyter

Sverige har ingått/meddelat bilaterala och multilaterala prissättningsbesked (APA) för Kanada, Tyskland, Korea, Förenade Kungariket och USA. Ungefär 15 prissättningsbesked handläggs för närvarande hos Skatteverket och den förväntade handläggningstiden är minst två år.

Sverige har en god förmåga att ingå ömsesidiga överenskommelser (MAP) men handläggningstiden är för närvarande väldigt lång. Uppskov med att betala skatt och ränta kan beviljas under handläggningstiden. I Sverige avgörs internprissättningstvister ofta i domstol samtidigt som det på senare tid varit en markant ökning av ärenden som avser MAP, APA och Skiljemannakonventionen (Arbitration Convention).

Vår kommentar

Sammanställningen visar på ökat fokus på internprissättning på global nivå samt att Skatteverket jobbar med revisioner inom internprissättning på ett mer fokuserat och standardiserat sätt. Skatteverket har utarbetat metoder för hur de anser att t.ex. jämförbarhetsanalyser bör utföras vilka det kan vara fördelaktigt att ta till sig för att underlätta eventuella revisioner. Undersökningen visar även fallgropar som kan undvikas samt frågor man kan förväntas erhålla från Skatteverket.

Olov Persson och Dimitri Gankin

Läs rapporten i sin helhet.

 

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48