Budgetpropositionen 2013

Regeringen har i dag lämnat budgetpropositionen för 2013 till riksdagen. De skatterelaterade förslag som ingår i propositionen sammanfattas på följande sätt. Merparten av ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 

Företagsbeskattning

Sänkt bolagsskatt

Regeringen avser att sänka bolagsskatten från 26,3 procent till 22 procent.

Med anledning av sänkningen av skattesatsen kan det vara eftersträvansvärt att senarelägga beskattningen av inkomster, även för brutna räkenskapsår som avslutas under 2011/2012. Detta kan ske genom aktiv planering såsom att möjliggöra avsättning till periodiseringsfonder, maximalt utnyttjande av möjligheten till s.k. skattemässiga överavskrivningar på inventarier m.m.

Maximering av obeskattade reserver skulle minska skattekostnaden för bolag med kalenderår som räkenskapsår med 4,3 procent avseende årets avsättning till överavskrivningar och med 4,08 procent avseende avsättning till periodiseringsfonder. Anledningen till att den minskade skattekostnaden är lägre för periodiseringsfond är att vi i beräkningen tagit hänsyn till den ytterligare skattekostnad som betalas på avsättningen till periodiseringsfond vid nästkommande räkenskapsår.

För bolag med räkenskapsår som avslutas innan den 31 december ges en skattebesparing på årets (räkenskapsåret 2011/2012) avsättning till periodiseringsfond på ca 3,76 procent.

Anledningen till att en exakt beräkning av skattebesparingen inte kan göras för bolag med brutet räkenskapsår är att schablonintäkten på periodiseringsfonder inte kan beräknas för räkenskapsåret 2013/2014. Schablonintäkten baseras på gällande statslåneränta vid utgången av november månad året närmast före det kalenderår under vilket räkenskapsåret går ut, vilket ännu inte har inträffat. Med dagens gällande statslåneränta om 1,45 procent (14 september 2012) ges en skattebesparing på 3,758 procent på avsatt belopp. Rörelse i gällande statslåneränta fram till den 30 november påverkar beräkningen där en minskning i statslåneränta ger ytterligare besparing.

Det är också viktigt att notera att en sänkt bolagsskatt kommer att innebära att den uppskjutna skatt som har redovisats tidigare år behöver räknas om.

Ränteavdragsbegränsningsreglerna

Regeringen har idag lämnat sitt slutliga förslag till skärpta ränteavdragsbegränsningar till Riksdagen. Genom förslaget utvidgas tillämpningsområdet för de existerande begränsningsreglerna till att omfatta alla interna lån. Samtidigt modifieras undantagen från huvudregeln, dvs. den s.k. tioprocentsregeln respektive ventilen. Se vidare separat artikel på Skattenätet ”Alla interna lån omfattas av föreslagna ränteavdragsbegränsningar”.

Sänkt expansionsfondsskatt

Expansionsfondsskatten sänks med 4,3 procentenheter från 26,3 procent till 22 procent av det belopp som dras av vid avsättning till expansionsfond.

Även befintliga avsättningar behandlas enligt de nya reglerna. Övergången till de nya reglerna sker genom att tidigare gjorda avsättningar anses återförda enligt nuvarande regler och genast åter avsatta enligt de nya reglerna.

Förändrade nivåer för socialavgifter

Sjukförsäkringsavgiften i arbetsgivaravgifterna sänks till 4,35 procent och i egenavgifterna till 4,44 procent. Detta föranleder en höjning av den allmänna löneavgiften till 9,88 procent.

Förenklade regler vid nedsättning av egenavgifter

Reglerna om nedsättning av egenavgifter förenklas genom att kravet på att avdraget ska begäras i inkomstdeklarationen tas bort.

 

Punktskatter

Framtida hantering av ekonomiska styrmedel för biodrivmedel

För låginblandning av upp till och med 5 volymprocent biodrivmedel i bensin eller dieselolja ges befrielse från koldioxidskatt.

Befrielsen från energiskatt för biodrivmedel som låginblandas i bensin minskas till 89 procent av den energiskatt som gäller för bensin medan befrielsen från energiskatt för biodrivmedel som låginblandas i dieselolja minskas till 84 procent av den energiskatt som gäller för dieselolja. För låginblandning över 5 volymprocent biodrivmedel i bensin eller dieselolja tas koldioxidskatt och energiskatt ut med de belopp som gäller för likvärdigt fossilt bränsle.

Slopad koldioxidskatt för viss värmeproduktion inom EU:s system för handel med utsläppsrätter

Koldioxidskatten slopas för bränslen som förbrukas för framställning av värme i kraftvärmeanläggningar inom EU:s system för handel med utsläppsrätter. Koldioxidskatten slopas även för bränslen som i kraftvärme- eller fjärrvärmeanläggningar förbrukas för framställning av värme som levereras till industriverksamheter inom handelssystemet.

Ändrade krav för befrielse från fordonsskatt

Personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar som tas i bruk för första gången från och med den 1 januari 2013 befrias från fordonsskatt om bilens koldioxidutsläpp inte överstiger ett beräknat högsta koldioxidutsläpp i förhållande till fordonets tjänstevikt. Bilar som är utrustade med teknik för drift med etanolbränsle eller gasbränsle, förutom gasol, får ha ett högre koldioxidutsläpp i förhållande till bilens tjänstevikt. Elbilars och laddhybriders förbrukning av elektrisk energi får högst vara 37 kWh per 100 kilometer.

Övriga ändringar i fordonsbeskattningen

Fordonsskatten höjs för flertalet personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar i den koldioxidbaserade fordonsskatten. Höjningen av fordonskatten sker genom att utsläppsnivån för när koldioxidbeloppet tas ut sänks från 120 till 117 gram koldioxid per kilometer.

Bränslefaktorn som tillämpas vid fordonsbeskattningen av bilar som drivs med dieselolja sänks från 2,4 till 2,33.

Fordonsskatten höjs med 60 kronor per år för personbilar, lätta lastbilar och lätta bussar i den viktbaserade fordonsskatten.

 

Moms

Omvänd skattskyldighet vid handel med avfall och skrot av vissa metaller

I vanliga fall är det den som tillhandahåller en vara eller en tjänst som är skattskyldig för momsen. Det nya förslaget innebär istället att den som säljer vissa typer av metallskrot till en momsregistrerad köpare ska utfärda fakturor utan moms. Det är sedan köparen som kommer att vara skyldig att beräkna och redovisa både utgående och ingående moms på sitt inköp. Förslaget syftar till att förhindra det omfattande fusk med momsredovisningen som tros förekomma inom skrotbranschen, och som enligt Skatteverkets uppskattning leder till ett skattebortfall om ca 500 miljoner kr per år. Genom att förflytta skattskyldigheten till köparen minskar risken avsevärt för att momsavdrag görs vid skrothandel, utan att motsvarande moms betalas in till staten. Liknande bestämmelser om omvänd skattskyldighet för moms återfinns redan bl.a. vad gäller moms på byggtjänster, och vid handel med utsläppsrätter.

Förslaget har sin grund i ett EU-direktiv som innebär att det är tillåtet att använda omvänd skattskyldighet bl.a. vid handel med skrot. De flesta medlemsstaterna har infört en sådan omvänd skattskyldighet. Den omvända skattskyldigheten föreslås träda i kraft den 1 januari 2013, och omfattar handel med avfall och skrot av vissa metaller i enlighet med den klassificering som finns i EU:s gemensamma tulltaxa.

Fler kommentarer kring den omvända momsen på skrotförsäljning hittar du här 

Frivillig skattskyldighet vid lokaluthyrning

De nuvarande reglerna kring möjligheten att bli frivilligt skattskyldig för moms vid uthyrning av verksamhetslokaler som ska användas i momspliktig verksamhet har kritiserats så som administrativt betungande och komplicerade. Skatteverket har därför under våren, på regeringens uppdrag, genomfört en förstudie av förutsättningarna för att förändra regelsystemet. Regeringen avser nu att genomföra en bredare översyn i syfte att förenkla regelsystemet.

Fortsatt oklart vad gäller den ideella sektorn

Europeiska kommissionen inledde 2008 ett fördragsbrottsförfarande mot Sverige för att den svenska momslagen ansågs innehålla allt för generösa undantag från moms för den ideella sektorn jämfört med momsdirektivets bestämmelser.  I januari 2011 ansökte Sverige hos kommissionen om tillåtelse för att få införa en regel om en s.k. omsättningsgräns för momsredovisning för den ideella sektorn. Ansökan innebar att ideella verksamheter med en omsättning på högst en miljon kr skulle kunna undantas från momsredovisningsskyldighet. Kommissionen gav dock besked om att ansökan inte godtas.  Regeringen meddelar i budgetpropositionen att de kommer att arbeta vidare med att säkerställa goda förutsättningar för en stark ideell sektor, med utgångspunkt att villkoren för de svenska ideella föreningarna inte ska försämras.

Regeringen försvarar den sänkta restaurangmomsen

Regeringen har gett tre myndigheter i uppdrag att följa upp effekterna av den sänkta restaurangmomsen. Uppföljningarna är ännu inte slutförda. Regeringens bedömning är dock att sänkningen av restaurangmomsen hittills har haft positiv inverkan och förbättrat möjligheterna till sänkt ungdomsarbetslöshet samt minskat de administrativa kostnaderna.

 

Personbeskattning

Investeringsavdrag för fysiska personer

Investeraravdraget ska ges till fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Avdraget ska ges i inkomstslaget kapital med hälften av anskaffningsutgiften för andelarna, dock med högst 650 000 kronor per person och beskattningsår.

Skatten för pensionärer sänks med 1,15 miljarder kr

Förslaget innebär att alla som vid beskattningsårets ingång har fyllt 65 år och som betalar inkomstskatt får en skattesänkning. Skattesänkningen kan som mest uppgå till ca 1 300 kr per år och beror på den fastställda inkomsten s storlek samt personens marginalskatt.

Förändringar när det gäller socialavgifter i internationella förhållanden

En anställd som ingått ett socialavgiftsavtal med sin utländska arbetsgivare ska inte längre betala egenavgifter utan i stället fullgöra arbetsgivarens skyldighet att betala arbetsgivaravgifter. Egenavgifter ska tas ut på samtliga avgiftspliktiga inkomster och inte bara på sådana inkomster som inkomstbeskattas i Sverige.

Bestämmelserna om allmänt avdrag för obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter ska ändras på så sätt att det för rätt till avdrag inte längre ska krävas att avgifter är knuten till en intäkt som erhållits på grund av utfört arbete.

Övrigt

  • Schablonavdraget för privatpersoners uthyrning av den egna bostaden höjs från 21 000 kr till 40 000 kr.
  • Beloppsgräns för skattefria minnesgåvor till anställda höjs från 10 000 kr till 15 000 kr.
  • Skattereduktion för hushållsarbete förtydligas genom att den kompletteras med läxhjälp till barn och unga som är elever i grundskolan och gymnasieskolan eller motsvarande skolformer.

 

Fastigheter

  • Den kommunala fastighetsavgiften för hyreshusenheter sänks från och med kalenderåret 2013. Sänkningen sker dels genom att beloppet per bostadslägenhet sänks till 1 210 kronor för 2013, dels genom att den procentsats av taxeringsvärdet med vilken beloppet jämförs sänks från 0,4 till 0,3 procent av taxeringsvärdet.

  • Nedsättning av den kommunala fastighetsavgiften vid nybyggnation förlängs från 10 till 15 år för byggnader med värdeår 2021 eller senare.

 

Royne Schiess, Fredrik Nilsson och Erik Renman

 

Kontakt
Royne Schiess
070-318 92 39