Alla interna lån omfattas av föreslagna ränteavdragsbegränsningar

Regeringen har idag i budgetpropositionen för 2013 lämnat sitt slutliga förslag till skärpta ränteavdragsbegränsningar till riksdagen. Genom förslaget utvidgas tillämpningsområdet för de existerande begränsningsreglerna till att omfatta alla interna lån. Samtidigt modifieras undantagen från huvudregeln, dvs. den s.k. tioprocentsregeln respektive ventilen.

Enligt propositionen ska ett företag som ingår i en intressegemenskap inte få dra av ränteutgifter avseende en skuld till ett företag i intressegemenskapen om inte annat följer av tioprocentsregeln eller ventilen. Definitionen av intressegemenskap modifieras på så sätt att ett väsentligt inflytande (jfr tidigare bestämmande inflytande) i ett annat företag räcker för att en intressegemenskap ska uppkomma. Tidigare regler om s.k. back-to-back-lån utvidgas till att omfatta även skulder som avser förvärv av delägarrätter från ett företag som efter förvärvet ingår i intressegemenskapen.

Tioprocentsregeln innebär att avdrag ska medges om den som faktiskt har rätt till den ränteinkomst som motsvarar avdraget beskattas med minst tio procent. I förslaget införs ett undantag från tioprocentsregeln enligt vilket avdrag inte ska medges om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Vidare föreslås särskilda bestämmelser avseende mottagare som är schablonbeskattade. Enligt dessa bestämmelser ska ett räntebetalningar till en mottagare som är schablonbeskattad enligt lagen om avkastningsskatt på pensionsmedel omfattas av regeln om den ränta som under beskattningsåret har belöpt på skulden i genomsnitt inte överstiger 250 procent (jfr 150 procent enligt lagrådsremissen) av den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret närmast före beskattningsåret. Ett företag som schablonbeskattas enligt utländska regler måste därutöver beskattas på ett likartat sätt som ett svenskt schablonbeskattat företag och betala skatt som minst motsvarar svensk avkastningsskatt.

Kommentar

Såsom tidigare konstaterats på Skattenätet (artikel från i mars 2012) innebär förslaget en betydande utvidgning av nu gällande begränsningsregler. Vår bedömning är alltjämt att förslaget innebär betydande tolkningssvårigheter. Detta gäller exempelvis de krav på affärsmässiga skäl som följer av undantagsbestämmelserna samt frågan om en väsentlig skatteförmån föreligger enligt tioprocentsregeln.

Det kan noteras att förslaget inte innehåller någon bestämmelse som anger att undantaget från tioprocentsregeln kan tillämpas av Skatteverket endast efter ansökan till förvaltningsrätten. Regeringen har således inte tagit fasta på Lagrådets förslag i detta hänseende. I förhållande till den tidigare presenterade lagrådsremissen har dock reglerna om schablonbeskattade företag mjukats upp något. Även valet av begreppet ”huvudsakligen” i undantaget från tioprocentsregeln innebär en uppmjukning i förhållande till lagrådsremissen då detta begrepp ger uttryck för ett högre krav på skatteskäl än “till övervägande del”.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Erik Hultman och Martin Segerström

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98