Avräkning för utländsk skatt för idrottsmän med eget bolag

Numera medges avräkning för utländsk skatt på utländska inkomster från idrottslig verksamhet som redovisas i ett aktiebolag men förvärvats i idrottsmannens namn.

Skatteverket har tidigare i ett ställningstagande från 2007 angett att om en idrottsman redovisar utländska tävlingsvinster i sitt eget aktiebolag, medges inte bolaget avräkning för utländsk skatt som har innehållits i idrottsmannens namn i utlandet. Ställningstagandet grundar sig på att Skatteverket anser att både lagtext och rättspraxis visar att det för avräkning förutsätts att det är fråga om samma skattskyldig.

Under 2011 och 2012 har fyra kammarrättsdomar meddelats där avräkning har medgetts. Skatteverket överklagade tre av domarna till Högsta förvaltningsdomstolen som beslutade att inte meddela prövningstillstånd. På grund av detta ändrar Skatteverket sitt ställningstagande och medger aktiebolag avräkning för utländsk skatt som innehållits i idrottsmannens namn i utlandet. Avräkning medges också om idrottsmannen beskattas personligen i utlandet men inkomsten ingår i resultatet hos ett handelsbolag där idrottsmannen är delägare. Motsvarande gäller när en artist beskattas personligen i utlandet men inkomsten redovisas av artistens aktiebolag eller handelsbolag.

Kommentar

För bolag som inte medgetts avräkning kan det nu finnas möjlighet att begära avräkning i efterhand. Kontakta oss gärna för ett möte.