Höjd värdegräns för skattefri minnesgåva

Regeringen har föreslagit att värdegränsen under vilken förmån av minnesgåva får ges skattefritt höjs från 10 000 kr till 15 000 kr. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

Skattefria minnesgåvor till personalen kan ges i samband med att en varaktig anställd uppnår en viss ålder (50 år eller 60 år), efter viss anställningstid (25 år eller mer) och när anställningen upphör. Gåvans värde får enligt nuvarande regler inte överstiga 10 000 kr inklusive moms. Varje anställd kan endast få sammanlagt två sådana skattefria gåvor av samma arbetsgivare; en av dessa måste dock vara en gåva i samband med att anställningen upphör.

I Skatteverkets allmänna råd anges att med ”varaktigt anställd” i detta sammanhang avses en sammanlagd anställningstid om minst sex år.

Vi bevakar den fortsatta processen angående förslaget.

Annika Bremer och Maria Baqeri