Planering inför sänkningen av bolagsskatten

I den promemoria som lades fram den 13 september 2012 föreslog regeringen bl.a. att bolagsskatten sänks från 26,3 procent till 22 procent från den 1 januari 2013.

Regeringen avser att sänka bolagsskatten för att åstadkomma en beskattning som ligger i balans med genomsnittet inom EU. Fr.o.m. den 1 januari 2013 föreslås en bolagsskatt om 22 procent därför gälla.

Med anledning av sänkningen av skattesatsen kan det vara eftersträvansvärt att senarelägga beskattningen av inkomster. Detta kan ske genom aktiv planering såsom att möjliggöra avsättning till periodiseringsfonder, maximalt utnyttjande av möjligheten till s.k. skattemässiga överavskrivningar på inventarier m.m.

Det är också viktigt att notera att en sänkt bolagsskatt kommer att innebära att den uppskjutna skatt som har redovisats tidigare år behöver räknas om.

Kommentar

Kontakta oss för att undersöka hur skattesänkningen bäst kan och bör utnyttjas i din verksamhet.

Annika Bremer och Peter Westin

Länk till regeringens förslag

 

Kontakt
Peter Westin
0761-37 76 91