Regeringen aviserar införande av investeraravdrag

Det förslag Företagsskattekommittén lämnade i januari angående riskkapitalavdrag har kritiserats för att ej ge tillräckliga incitament till investeringar i mindre företag. Regeringen har med anledning av detta tagit fram ett förslag till investeraravdrag som ska ge en definitiv skattelättnad.

Förslaget förväntas ge ökad tillgång till riskkapital i mindre tillväxtföretag vilka annars kan ha svårt att attrahera pengar på grund av stora risker med investeringar i dylika företag. Ett införande väntas förbättra förutsättningarna för entreprenörer.

Ett investeraravdrag är dock även förknippat med risk för skatteundandragande varför villkor och regler för att erhålla sådant avdrag har utformats för att minska risk för detta.

Förslaget kan träda i kraft tidigast 1 september 2013 då förslaget måste notifieras och godkännas av Europeiska kommissionen.

Investeraravdraget är utformat såsom följer:

• Investeraravdraget ger fysiska personer som förvärvar andelar i ett mindre företag när företaget bildas eller vid en nyemission möjlighet att dra av hälften av anskaffningsutgiften för andelarna i inkomstslaget kapital.

• Avdraget får högst uppgå till 650 000 kr per person och år (= en investering om 1 300 000 kr).

• Ett företag får högst ta emot tillskott som ger rätt till investeraravdrag med 20 mnkr per företag och år.

• För att få avdraget ska ett antal villkor vara uppfyllda. Företaget ska t.ex. ha ett löneunderlag om minst 300 000 kr under betalningsåret eller året efter.

• Andra villkor är att individen som gör investeringen inte får ha tagit emot någon värdeöverföring, t.ex. utdelning, från företaget större än årets vinst under de två åren närmast före betalningsåret (karenstid).

• Om investeraren under de fem år som följer närmast efter betalningsåret (kvalificeringstid)säljer andelarna eller tar emot en värdeöverföring från företaget som överstiger årets vinst, ska hela avdraget återföras till beskattning.

• Om avdraget medför att individen får ett underskott i kapital ska underskott upp till storleken på avdraget minska skatten med 30 procent av underskottet, vilket är ett undantag från gängse underskottsregler enligt vilka skatten minskar med 21 procent av underskott överstigande 100 000 kr.

• Uppföljning av investeraravdraget ska ske efter utgången av det andra kalenderåret efter det kalenderår då förslaget träder i kraft.

• De offentligfinansiella kostnaderna för investeraravdraget beräknas till 800 mnkr (varaktigt).

Vi bevakar den fortsatta processen angående detta regeringsförslag och återkommer med fler besked då sådana finns.

Magnus Wickström