VD beskattas för aktieköp till underpris

En person som avser att köpa 9 procent av aktierna i det bolag där han är VD, till ett pris som understiger aktiernas marknadsvärde. Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked beslutat att bolagets VD ska tjänstebeskattas för skillnaden mellan det pris som betalas och marknadspriset för aktierna, eftersom underpriset anses ha sin grund i personens arbetsinsats

Bolaget ägs av ett moderbolag, vars ägare vill att VD:n ska få köpa in sig i bolaget till 9 procent. Detta ska ske med 1,8 procent av aktierna per år under en femårsperiod och priset för aktierna ska understiga aktiernas marknadsvärde. Avsikten är att man vill knyta personen till bolaget eftersom hans insatser var till stor nytta för bolaget.

Skatterättsnämnden ombads bland annat att svara på om denna underprisöverlåtelse skulle medföra inkomstbeskattning för dotterbolagets VD, med skillnaden mellan det pris som skulle betalas och ett beräknat marknadspris. VD:n erhåller enligt uppgift en marknadsmässig lön för sitt arbete och underpriset var enligt aktieägarna inte avsett som en ersättning för utfört arbete.

Skatterättsnämnden har anfört att bestämmelserna om underprisöverlåtelser i 23 kap. 2 § inkomstskattelagen inte är tillämpliga. Anledningen till detta är den givna förutsättningen att man velat knyta bolagets VD till sig på grund av att hans arbetsinsatser i bolaget varit och är värdefulla för verksamheten. Det värde som tillförs bolagets VD genom underprisöverlåtelsen anses därför utgöra en ersättning för hans framtida arbetsinsatser.

Skatterättsnämnden har således ansett att bolagets VD ska beskattas för skillnaden mellan vad han betalar för aktierna och marknadsvärdet för dessa.

Kommentar

Ett liknande fall avgjordes av Högsta förvaltningsdomstolen den 14 mars 2011 (mål nr 4838-10). Domstolen kom då fram till att beskattning inte skulle ske. Även i det fallet var förutsättningarna att VD:n skulle få förvärva 9 procent av aktierna till underpris men såväl Skatterättsnämnden som Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att beskattning inte skulle ske.

Förutsättningarna var dock annorlunda på så vis att underprisöverlåtelsen i fallet från 2011 föregicks av en intern aktieöverlåtelse där VD:n kom att äga 9 procent av aktierna indirekt samt att skillnaden mellan marknadsvärdet och det pris som betalades för aktierna var så stor att mellanskillnaden inte kunde anses utgöra ersättning för arbete.

Läs Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 84-11/D)