Uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål

Högsta förvaltningsdomstolen finner att det s.k. ändamålskravet för ideella föreningar kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål.

Den ideella föreningen Gnarpsviljan hyr ut lokaler för undervisnings- och idrottsverksamhet och frågan i målet var om den uppfyller det s.k. ändamålskravet i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen. Högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att ändamålskravet kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål.

Med sådana allmännyttiga ändamål avses bl.a. religiösa, välgörande, sociala, politiska, idrottsliga, konstnärliga eller liknande kulturella ändamål samt att lämna bidrag för undervisning eller utbildning. För att avgöra om uthyrningsverksamheten kan klassas som allmännyttig hänvisades till förarbetena där det framgår att bygdegårdsföreningar, folketshusföreningar eller andra liknande sammanslutningar som har till främsta syfte att tillhandahålla allmän samlingslokal har ett allmännyttigt ändamål i lagens mening.

Gnarpsviljan har i sina stadgar som syfte att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler för allmännyttig och mångsidig verksamhet bland barn, ungdom och vuxna. Exempel på sådan verksamhet anges vara bl.a. idrott och motion, kultur-, nöjes och musikarrangemang och andra typer av arrangemang. Lokalerna kan även upplåtas för mässor, marknader, utställningar, konferenser, kyrkliga och religiösa arrangemang. Lokalerna kan upplåtas till alla, dvs. föreningar, företag, privatpersoner, offentliga och andra organisationer.

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att trots att föreningens stadgar tillåter uthyrning för många ändamål, även kommersiella, visar de på ett huvudsakligt syfte hos föreningen att främja allmännyttiga ändamål. Detta stöds enligt domstolen av vad som i övrigt framkommit om bl.a. föreningens allmänna karaktär och verksamhet.

Kommentar

Avgörandet innebär ett stort utrymme för föreningar att uppfylla ändamålskravet genom att upplåta sina lokaler för allmännyttiga ändamål. Det kan konstateras att domstolen anser att kommersiell uthyrning inte kan klassas som allmännyttig utan att det endast är ideell uthyrning som omfattas av ändamålskravet. Det kan tilläggas att Högsta förvaltningsdomstolen upphävde underinstansernas avgörande och valde, till skillnad från kammarrätten, att inte ens beröra frågan om det har någon betydelse om det är ägaren eller någon annan som bedriver den allmännyttiga verksamheten i lokalerna. Det avgörande för Högsta förvaltningsdomstolen är enligt vår tolkning det faktum att den ideella föreningen enligt sina stadgar och i den faktiskt bedrivna verksamheten har som ändamål upplåta lokalen till allmännyttiga ändamål.

Läs Högsta förvaltningsdomstolens dom (mål nr 3391-10)