Allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe

Skatteverket har publicerat ett ställningstagande angående allokering av dotterbolagsandelar till ett fast driftställe. Frågan har bl.a. betydelse för vilka ränteavdrag som ska medges för det fall förvärvet av dotterbolagsandelarna har finansierats med lån.

Bakgrund

Skatteverket slår fast att det i inkomstskattelagen inte finns några särskilda regler för hur vinster ska allokeras till fasta driftställen. Skattverket anser att om det finns ett skatteavtal med det land där det utländska företaget hör hemma ska kommentaren till artikel 7 i OECD:s modellavtal samt OECD:s vinstallokeringsrapport från 2008 (Report on the Attribution of Profits to Permanent Establishments) beaktas vid avgränsningen av vilken verksamhet som bedrivs vid det fasta driftstället samt vilka tillgångar som ska hänföras dit.

Artikel 7 i OECD:s modellavtal slår fast att den stat där det fasta driftstället är beläget får beskatta den inkomst som är hänförliga till det fasta driftstället. Beräkningen ska göras som om det fasta driftstället vore ett separat företag.

I OECD:s kommentar till artikel 7 anges att beräkningen av den del av inkomsten som är hänförlig till det fasta driftstället ska ske i två steg. Det första steget identifierar alla aktiviteter som utförs vid det fasta driftstället samt bestämmer vilka risker och tillgångar som hör dit. I steg två beräknas ersättningen till det fasta driftstället. För steg ett hänvisar kommentaren till OECD:s vinstallokeringsrapport från 2008. Rapporten slår fast att det är de betydelsefulla funktioner (aktiviteter) som utförs av personer i det fasta driftstället som avgör vilka tillgångar och risker som är hänförliga hit. De aktiviteter som utförs i bolaget i sin helhet (dvs. såväl i det fasta driftstället som i ”huvudkontoret”) ska beaktas och bedömas utifrån vilken betydelse de har för vinstgenereringen i verksamheten. De funktioner som är betydelsefulla kallas ”significant people functions”. Det första steget i analysen är därmed att bestämma vilka aktiviteter som utförs i det fasta driftstället, och därefter allokeras de risker och tillgångar som följer med verksamheten.

Skatteverkets bedömning

I ställningstagandet från den 3 juli 2012 (dnr 131 470760-12/111) gör Skatteverket följande bedömning i frågan avseende allokering av dotterbolagsandelar.

“Skatteverket anser att dotterbolagsandelar i normalfallet ska allokeras till den del av företaget där de personer finns som har mandat att bestämma om förvärv och avyttring av dotterbolaget samt hur förvärvet ska finansieras. Då finns också mandat att ta på sig de risker som är förknippade med förvärvet och den valda finansieringen. Skatteverket anser att det är dessa personer och deras befogenheter som utgör “significant people functions” i den mening som avses i OECD:s vinstallokeringsrapport. Enligt Skatteverkets uppfattning är detta synsätt i linje med RÅ 1998 not. 229 som avsåg tillämpningen av både intern rätt och skatteavtal. […] Omständigheterna i varje enskilt fall får avgöra vilka personer i företaget som har mandat att fatta beslut om köp, försäljning och finansiering av andelar i dotterbolag.”

Skatteverket anser också att räkenskaperna utgör utgångspunkten för bedömningen av vilka tillgångar som hör till det fast driftstället men att dessa kan frångås om de inte överensstämmer med vinstallokeringsprinciperna.

Kommentar

Frågan om allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe har bl.a. betydelse för vilka ränteavdrag som ska medges för det fall förvärvet av dotterbolagsandelarna är finansierat med lån.

Vi noterar att Skatteverkets ställningstagande angående allokering av dotterbolagsandelar till fast driftställe baseras på lydelsen av artikel 7 med kommentarer i dess lydelse för 2008, dvs. inte den omarbetade 2010 års utgåva.

Ann-Cathrin Svensson och Elin Dalin

Läs mer på Skatteverkets hemsida