Moms ingår i ersättningen vid beskattning i efterhand

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål fastställt att momsen ska ingå i ersättningen då moms tas ut i efterhand (dvs. beskattningsunderlaget för moms utgörs av 80 procent av ersättningen).

I båda målen hade bolag tillhandahållit sina kunder tjänster i form av köp av fakturor med regressrätt, s.k. ”oäkta factoring”. Bolagen hade behandlat tillhandahållandet av tjänsterna som från moms undantagna finansiella tjänster och därför inte fakturerat eller redovisat någon moms för tillhandahållandena. Skatteverket ansåg för sin del att det rörde sig om administrativa momspliktiga tjänster och hade därför påfört bolagen moms för de aktuella tillhandahållandena.

Skatteverket ansåg att den ersättning som bolagen hade mottagit från sina kunder för tillhandahållandena, i sin helhet, utgjorde beskattningsunderlag för moms och hade därför beräknat momsen till 25 procent av ersättningen för tjänsterna (moms = ersättningen * 0,25).

Bolagen överklagade Skatteverkets beslut och slutligen hamnade målen hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD bedömde att bolagens tillhandahållna tjänster var sådana administrativa tjänster som var föremål för moms och att Skatteverket därför rätteligen påfört moms på bolagens tillhandahållanden. HFD ansåg dock (till skillnad från Skatteverket, förvaltningsrätten och kammarrätten) att beskattningsunderlaget för moms därför skulle uppgå till 80 procent av ersättningen och beräknade därför momsen till 25 procent av 80 procent av ersättningen (moms = (ersättningen * 0,80) * 0,25).

HFD hänvisade i sina domar till EU-domstolens praxis (särskilt till mål C-317/94 ”Elida Gibbs”) och anförde att momsen inte ska belasta de momsskyldiga parterna, utan endast slutkonsumenterna, och att momsen därför ska anses ingå ersättningen när moms tas ut i efterhand.

Högsta förvaltningsdomstolens domar 6291–6293-10 och 753–757-11

Kommentar

HFD klargör i sina två domar innebörden av EU-domstolens fasta rättspraxis (se bl.a. mål C-317/94 ”Elida Gibbs”, C-330/95 ”Goldsmiths”, C-520/10 ”Lebara” och C-427/98 ”Kommissionen mot Tyskland”). HFD:s domar (liksom EU-domstolens praxis) bygger på den s.k. ”neutralitetsprincipen”. Enligt neutralitetsprincipen ska momsen vara helt neutral för de momsskyldiga parterna i en produktions- och distributionskedja och endast belasta slutkonsumenterna. Om beskattningsunderlaget för moms utgörs av ersättningen i sin helhet (moms = ersättningen * 0,25) så påförs momsen utöver den erhållna ersättningen och belastar därför säljaren. Om beskattningsunderlaget för moms istället utgörs av 80 procent ersättningen (moms = (ersättningen * 0,80) * 0,25) så ingår momsen i den mottagna ersättningen och belastar därför inte säljaren.

HFD:s domar går klart emot tidigare domar från förvaltningsrätterna och kammarrätterna, där beskattningsunderlaget, i strid med EU-domstolens praxis, bestämts till ersättningen i sin helhet när moms tas ut i efterhand (se bl.a. domarna från Kammarrätten i Sundsvall den 28 maj 2012, mål nr. 2648-2649-11 och Förvaltningsrätten i Stockholm den 20 mars 2012, mål nr. 549-11, 551-11 och 552-11).

Mot bakgrund av HFD:s domar kan ett bolag som påförts moms i efterhand (där beskattningsunderlaget har utgjorts av ersättningen i sin helhet) ha möjlighet att återfå den del av momsen påförts utöver ersättningen. Detta gäller även om beskattningsunderlaget har fastställs av en förvaltningsrätt eller kammarrätt.

Martin Carlsson

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79