Gåva från stiftelse var skattepliktig hos förening

Högsta förvaltningsdomstolen ansåg att en donation från en stiftelse till en oinskränkt skattskyldig förening skulle klassas som en skattepliktig intäkt (och inte en skattefri gåva) hos mottagaren.

En stiftelse som har som ändamål att dels främja vetenskaplig forskning och utveckling inom vissa angivna områden, dels främja konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund beslutade 2005 om en donation till en oinskränkt skattskyldig förening.

I donationsbrevet anges att syftet med donationen är att möjliggöra föreningens satsning på en lokal för utveckling av ny experimentell musik, film och teknik samt ge möjlighet för unga talanger inom dessa områden att pröva sin förmåga i en professionell miljö utan kostnad eller till självkostnad. Utbetalningarna sker i samråd med donator i takt med att föreningen investerar i teknisk utrustning och installationer av denna samt anpassning av befintlig lokal.

Högsta förvaltningsdomstolen anser i likhet med kammarrätten att de medel som betalats ut från stiftelsen inte utgör gåva men att utbetalningarna har betydande benefika inslag och är av engångskaraktär. Donationsbrevet uppställer dock vissa villkor för användningen av medlen och den tekniska utrustning som finansierats därmed. Medlen har också betalats ut för att täcka avdragsgilla kostnader hos föreningen och föreningen har godkänt att medlen ska användas enligt donatorns krav. Domstolen anser därför att medlen utgör en skattepliktig inkomst i föreningens näringsverksamhet.

Domen meddelades av Högsta förvaltningsdomstolen den 27 augusti 2012 (mål nr 7354-10 och 7355-10).

Kommentar

Till skillnad från kammarrätten så för Högsta förvaltningsdomstolen inget resonemang kring möjligheten för stiftelser att ge gåvor, dvs. om en stiftelse överhuvudtaget kan ha en gåvoavsikt. Högsta förvaltningsdomstolen verkar dock inte utesluta den möjligheten helt utan lämnar en öppning genom att konstatera att utbetalningarna har betydande benefika inslag. Möjligheten till att donationen i det här fallet skulle kunna klassas som en gåva tycks stå och falla med att stiftelsen uppställer vissa krav på hur medlen ska användas vilket tycks tolkas som ett krav på motprestation från donatorn och att medlen de facto används till att täcka avdragsgilla kostnader hos föreningen.