Flygplansförsäljning blev momsfri

EU-domstolen har avkunnat dom i ett mål rörande undantag från moms vid inköp av jetplan.

Ett finskt bolag köpte två jetplan från ett franskt bolag och planen levererades från Frankrike till Finland. Den finske köparen hade inte för avsikt att själv använda planen i flygtrafik. De skulle istället hyras ut till ett annat finskt bolag som drev yrkesmässig flygtrafik. I samband med att det finska bolaget skulle förvärvsbeskatta sitt inköp uppkom frågan om huruvida transaktionen var momspliktig, eller om den istället kunde omfattas av det speciella momsundantag som finns för vissa överlåtelser av flygplan.

Regeln är i nationell rätt utformad så att undantaget omfattar försäljning till näringsidkare som mot betalning bedriver huvudsakligen internationell flygtrafik. Detta har tolkats som att det enbart är det tillhandahållande som sker direkt till näringsidkaren som själv bedriver flygtrafiken som kan undantas från moms. Frågan till EU-domstolen gällde om formuleringen av undantaget enligt mervärdesskattedirektivets lydelse innebar att även transaktioner mellan näringsidkare i tidigare led skulle kunna omfattas.

Domstolen kom fram till att undantaget inte är begränsat till försäljning direkt till den som driver den internationella flygtrafiken. Det som är avgörande för skattefrihet är att flygplanet ska användas för den typen av verksamhet.

EU-domstolens mål C-33/11 A Oy från den 19 juli 2012.

Kommentar

I Sverige finns en motsvarande undantagsregel som är utformad så att den enbart omfattar försäljning till den som driver yrkesmässig verksamhet i form av person- eller godsbefordran. Skatteverket har dock uttalat att man godtar att undantaget tillämpas i maximalt två led, förutsatt att det finns skriftliga avtal i båda leden på plats vid försäljningstillfället.

Av EU-domstolens resonemang kan man dra slutsatsen att undantaget skulle kunna vara tillämpligt i fler led än två, beroende på att avsikten med undantagsbestämmelsen är att internationella flygningar inte ska belastas med moms.

Lena Josefsson