Bostadstaxeringsutredningen har lämnat sitt betänkande

Regeringen beslutade i februari 2011 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att utreda hur fastighetstaxeringen av bostäder kan avskaffas eller avsevärt förenklas.

Avvecklingsalternativet innebär enligt utredningens förslag att allmän och förenklad fastighetstaxering avskaffas för småhusenheter, bostäder i flerbostadshus, ägarlägenheter och lantbruksenheter. För dessa taxeringsenhetstyper kommer inte längre några taxeringsvärden att fastställas. Utredningen har övervägt olika metoder för att beräkna den kommunala fastighetsavgiften. Den metod som utredningen föreslagit är att den kommunala fastighetsavgiften och fastighetsskatten anges i kronor per kvadratmeter och beräknas utifrån storleken på bostaden och marken.

De föreslagna ändringarna i fastighetstaxeringslagen och övriga författningar ska träda i kraft den 1 januari 2014 och tillämpas första gången vid 2015 års fastighetstaxering. Något beslut om att genomföra förändringarna har dock inte fattats.

Läs mer på regeringen.se.

 

Annika Arnström och Anders Rejdnell