Utredningen om nystartzoner har presenterat sitt betänkande

I betänkandet föreslås ett system med s.k. nystartzoner införas fr.o.m. den 1 januari 2014.

Företag föreslås under vissa förutsättningar få avdrag från socialavgifter. Avdraget ska utgöra en sänkning till 10,21 procent och maximalt avdrag ska enligt förslaget uppgå till cirka 70 000 kr per anställd och år. För ett företag skulle det i så fall betyda upp till cirka 3,4 miljoner kr per år i avdrag.

Förslaget har som syfte att såväl stimulera nyföretagande som att ge existerande företag bättre förutsättningar att växa i utsatta områden.

Två huvudsakliga krav måste uppfyllas för att företag ska få rätt till avdraget. Det ena är verksamhetskravet, som innebär att företaget måste bedriva verksamhet i en nystartzon. Det andra är boendekravet, som innebär att minst 25 procent av personalstyrkan måste vara bosatt i en nystartzon. Företaget får enligt huvudregeln inte sysselsätta fler än 49 anställda och inte heller ha en omsättning som överstiger 10 miljoner euro per år.

Enligt utredningsförslaget ska nystartzoner utgöra områden med låg sysselsättningsgrad, hög andel boende som erhåller långvarigt försörjningsstöd samt hög andel boende i avsaknad av gymnasieexamen eller motsvarande.

Från regeringskansliet är nu ambitionen att ställa samman remisslista och så snart som möjligt sända betänkandet på remissrunda.

Vi bevakar utvecklingen och återkommer med mer information då ytterligare sådan finns.

 

Magnus Wickström

Läs mer på regeringen.se