Ändrade momsregistreringsregler för icke etablerade företagare i Frankrike

Det kommer inte längre vara möjligt för icke etablerade företag i Frankrike att vara registrerade för moms i Frankrike.

Tidigare har franska regler (Répondant fiscal-mekanismen) tillåtit icke etablerade företag att vara registrerade för moms i Frankrike, redovisa fransk moms på sin försäljning samt dra av moms på inköp. Den 15 december 2011 slog EU-domstolen fast att de franska reglerna inte var förenliga med EU:s momsdirektiv och krävde därför att reglerna skulle avskaffas. Frankrike meddelade den 20 juni 2012 att reglerna skulle upphävas med verkan från den 1 oktober 2012.

Förändringen påverkar icke-etablerade företag som är momsregistrerade i Frankrike och även dessa företags kunder. Efter den 1 oktober 2012 kommer företag som inte är etablerade i Frankrike inte längre ha möjlighet att debitera fransk moms på lokal försäljning till kunder i Frankrike. Efter förändringen ska den franska momsen istället rapporteras av kunderna genom att reglerna om lokal omvänd beskattning tillämpas. Om det icke etablerade företaget inte bedriver annan verksamhet som medför skyldighet att momsregistreras i Frankrike (t.ex. export eller EU-intern försäljning från Frankrike) måste den franska momsregistreringen upphöra senast den 1 oktober 2012. Fakturor med fransk moms utställda av ett icke etablerat företag efter det att de franska reglerna upphävts kommer därför inte att vara avdragsgill för mottagaren av fakturan. Fransk moms på förvärv som görs från den 1 oktober 2012 kommer att omfattas av reglerna om återbetalning av moms.

Gustav Norström Wiklund
08-520 593 09