Passiv förädling – Tullverket ökar kontrollerna

Tullverket har aviserat att de tänker öka kontrollen av förfarandet passiv förädling. Myndigheten har redan skickat ut brev till 225 företag där de informerar om att det kommer bli ökade kontroller under hösten 2012.

Syftet med insatsen är, enligt Tullverket, att såväl informera som kontrollera. Tolkningen av regelverket gällande förfaranden med ekonomisk verkan är inte alltid självklar vilket kan skapa osäkerhet ute hos företagen. Konsekvenserna av att inte göra ”rätt från början” kan visa sig mycket kostsamma. Tullverket har tidigare genomfört kontroller avseende andra förfaranden med ekonomisk verkan, som t.ex. aktiv förädling och gynnsam behandling i tullhänseende.

Passiv förädling innebär att ett företag kan exportera en vara eller del av vara till ett land utanför EU för att den ska bearbetas eller förädlas där. Den förädlade eller bearbetade varan kan sedan återimporteras till Sverige, antingen tullfritt eller med nedsatt tull och moms. Det är också lämpligt att använda sig av passiv förädling när en vara tillfälligt exporteras för reparation.

Det finns två sätt att räkna ut avgifterna efter det att en vara tillfälligt har exporterats för behandling eller bearbetning.  Värdet av det ursprungliga materialet, eller insatsmaterialet som tillfälligt exporterats ska inte räknas med när avgiften vid återimporten fastställs. Detta dock under förutsättning att det är en gemenskapsvara för vilken mervärdesskatten redan är betald innan den tillfälliga exporten (mervärdesmetoden).

 En alternativ metod att räkna ut avgifterna vid återimporten är att betala skillnaden i tull och mervärdesskatt mellan det totala värdet av varan vid återimporten och det värde som ursprungsmaterialet (exportvaran) skulle haft om det importerades utan bearbetning (skillnadstull).

För att använda sig av förfarandet passiv förädling krävs tillstånd från Tullverket. Gäller det enstaka reparationer kan ansökan om passiv förädling göras direkt på exportdeklarationen, men om företaget återkommande vill göra bearbetningar krävs ett löpande tillstånd. Tillstånden har en löptid på maximalt tre år.

Exempel på förutsättningar som ska vara uppfyllda för att Tullverket ska meddela tillstånd att använda passiv förädling är bl.a. följande:

  • Företaget ska vara etablerat inom EU;
  • Varorna som återimporteras ska kunna identifieras i de varor som exporterades för reparation eller bearbetning;
  • Förfarandet får inte bidra till negativ påverkan av befintliga tillverkare av liknande varor inom EU, och de ekonomiska villkoren för tillståndet ska alltså vara uppfyllda.

Om du har frågor eller funderingar om passiv förädling eller något annat förfarande med ekonomisk verkan, kontakta Zoran Dimoski

Zoran Dimoski

Kontakt
Zoran Dimoski
08-520 592 60