Förstudie om förenkling av regler för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler

Skatteverket fick i våras i uppdrag av Finansdepartementet att göra en förstudie av vilka effekter en förenkling av förfarandet för frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler skulle få. Den föreslagna förenklingen bestod bland annat i att ta bort ansöknings-, besluts- och anmälningsförfarandet.

Enligt de nuvarande reglerna är i normalfallet en uthyrning av en verksamhetslokal inte momspliktig. För en lokal som stadigvarande används i en momspliktig verksamhet finns dock en möjlighet för fastighetsägaren att frivilligt ansöka om att bli skattskyldig för uthyrning av lokalen. Detta medför att hyresvärden, under vissa förutsättningar, även får rätt till avdrag för ingående moms på kostnader hänförliga till lokalen.

I dagens system är förutsättningarna för att en fastighetsägare ska kunna bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av en verksamhetslokal att lokalen är stadigvarande uthyrd, hyresgästen till någon del bedriver momspliktig verksamhet samt att Skatteverket fattat ett beslut att bevilja fastighetsägaren frivillig skattskyldighet avseende lokalen.

Skatteverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera förutsättningarna för att förenkla reglerna om frivillig skattskyldighet genom att slopa det särskilda ansöknings-, besluts- och anmälningsförfarandet. Utgångspunkten var ett av de förslag som ingick i den hemställan till finansdepartementet som Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna m. fl. gjorde den 25 juni 2008 i anledning av de problem i form av de ökade administrativa kostnader som de nuvarande reglerna medför för fastighetsägarna.

Ett avskaffande av det särskilda ansöknings-, besluts- och anmälningsförfarandet skulle innebära att en fastighetsägare inte behöver ansöka om frivillig skattskyldighet avseende uthyrning av en verksamhetslokal utan uthyrningen skulle per automatik vara momspliktig. Skatteverket ser flera fördelar med att ändra förfarandet, bland annat skulle problemet att företag tar ut moms på hyran, utan att ha ansökt och fått beslut om frivillig skattskyldighet, försvinna.

En stor nackdel med förslaget är enligt Skatteverket att de tappar kontakten med fastighetsägaren i ett tidigt skede. Detta försvårar för Skatteverket att avhjälpa oavsiktliga fel i ett initialt skede. I stället får Skatteverket ägna sig åt att rätta fel i efterhand. Man nämner att man anser att detta förutsätter såväl ökade kontrollåtgärder som ändrade regler bl.a. avseende jämkning.

Skatteverket anser främst att det är de svåra materiella reglerna rörande frivillig skattskyldighet som leder till att fel begås och inte det särskilda förfarandet. Enligt Skatteverket är det därför bättre att, istället för att ta bort ansöknings-, besluts- och anmälningsförfarandet och i övrigt behålla de nuvarande reglerna, bygga ett helt nytt system som från början är anpassat efter att den frivilliga skattskyldigheten inte förutsätter ansökan, beslut och anmälan. Skatteverket föreslår att man, vid en sådan förändring, har de system som finns i andra EU-länder som förebild för det nya systemet.

Ett andra alternativ skulle enligt Skatteverket vara att införa en möjlighet att bli retroaktivt registrerad för frivillig skattskyldighet. Genom ett sådant förfarande skulle man, när det finns särskilda skäl, kunna läka brister i en ansökan i efterhand.

Kommentar

Även om Skatteverket instämmer i kritiken mot det nuvarande systemet för frivillig skattskyldighet såsom mycket kostsamt i administrativt hänseende är man inte beredd att tillstyrka en ändring där man utan ingående arbete avskaffar vissa enstaka regler.

Det återstår att se om regeringen i enlighet med vad Svenskt Näringsliv, Fastighetsägarna m.fl. önskar kommer att genomföra ett avskaffande av förfarandet med ansökan, beslut och anmälan eller om man kommer att titta på andra alternativ såsom exempelvis något av det som Skatteverket föreslår i förstudien.

Christian Merseburg och Andreas Fahlstedt

Läs skrivelsen i sin helhet på skatteverket.se.