Omvandling av förlust i aktiefållan

Ett bolag avser att omvandla en kapitalförlust i aktiefållan till avdragsgilla utgifter i näringsverksamheten. Skatterättsnämnden anser att skatteflyktslagen inte är tillämplig på förfarandet.

Bolaget har en kapitalförlust på delägarrätter som omfattas av den s.k. aktiefållan, vilket innebär att den endast kan kvittas mot kapitalvinster på delägarrätter. I syfte att utnyttja kapitalförlusten och få avdragsgilla utgifter i näringsverksamheten avser bolaget att genomföra blankningsaffärer avseende aktier i kombination med terminsavtal om förvärv av motsvarande poster aktier.

Transaktionerna sker på så sätt att bolaget lånar (blankar) börsnoterade aktier av en bank och samtidigt ingår terminsavtal om täckningsköp med banken. Bolaget lämnar låne- och utdelningsersättning till banken. Aktierna säljs till avistapris via börsen och försäljning sker före utdelningstillfället medan leverans av aktier enligt terminsavtalet äger rum efter utdelningstillfället. Köpkursen i terminsavtalet kommer såldes vara lägre än kursen vid bolagets försäljning av aktierna, varför kapitalvinst uppstår.

Parterna är överens om att vinsterna på blankningsaffärerna ska beskattas enligt kapitalvinstreglerna och att låne- och utdelningsersättningen till banken är avdragsgill enligt allmänna regler i näringsverksamhet och utgör inte en omkostnad vid kapitalvinstberäkningen. Skatteverket anser dock att skatteflyktslagen är tillämplig eftersom resultatet av förfarandet är förutbestämt och förutsebart för inblandade parter samt att det utgör ett kringgående av avdragsbestämmelserna för förluster i aktiefållan. Skatterättsnämnden anser dock att skatteflyktslagen inte är tillämplig eftersom de fördelar som bolaget uppnår genom blankningsaffärerna och terminsavtalen är en följd av hur skattereglerna är utformade.

Kommentar

Eftersom blankningsaffärerna och terminsavtalen genomförts på ett vanligt förekommande sätt på marknadsmässiga grunder mellan oberoende parter, finns visst stöd i praxis för att skatteflyktslagen inte borde bli tillämplig. Det bör dock noteras att förhandsbeskedet har överklagats av Skatteverket och att tre av sju ledamöter i Skatterättsnämnden var skiljaktiga och ansåg att skatteflyktslagen var tillämplig eftersom syftet med genomförandet var att kringgå regeln om kvittning av förluster i aktiefållan.

Fredrik Nilsson och Stephanie Moustou

Skatterättsnämndens förhandsbesked (dnr 116-11/D)