Ärvda fastigheter behåller karaktär som lagertillgångar

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen behåller fastigheter som förvärvats genom arv sin karaktär som lagertillgångar i en situation där arvtagaren även ärver aktier i ett byggbolag. Domstolen ändrar därmed Skatterättsnämndens tidigare förhandsbesked.

Frågan i målet är om de hyresfastigheter som en fysisk person (A) förvärvat genom bodelning och arv utgör lagertillgångar eller kapitaltillgångar. Fastigheterna utgjorde lagertillgångar i byggnadsrörelse hos den tidigare ägaren (maken) till följd av att denne varit företagsledare i ett bolag som bedrev byggnadsrörelse. A ärvde även samtliga aktier i bolaget. A hade inte själv bedrivit byggnadsrörelse.

Vid inkomstbeskattningen gäller normalt vid förvärv genom arv, testamente och liknande fång att förvärvaren tar över den tidigare ägarens skattemässiga situation. Om någon genom arv, testamente, eller bodelning med anledning av makes död, förvärvar fastigheter som varit lagertillgångar i byggnadsrörelse behåller tillgångarna dock sin karaktär hos förvärvaren endast om denne

  1. vid förvärvet själv bedriver sådan byggnadsrörelse, handel med fastigheter eller tomtrörelse där tillgångarna skulle ha varit lagertillgångar om de hade förvärvats genom köp, eller
  2. avser att fortsätta den dödes näringsverksamhet.

Frågan i målet var om A genom arvet av samtliga aktier i byggbolaget ska anses fortsätta den avlidnes näringsverksamhet.

Aktieinnehavet innebar att A fick ett bestämmande inflytande i bolaget. Hon får enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening därigenom anses ha för avsikt att fortsätta sin avlidne makes näringsverksamhet i den mening som avses i bestämmelsen. Hyresfastigheterna behåller därmed sin karaktär som lagertillgångar hos A.

Domen meddelades den 20 juni 2012 (mål nr 4477-11).

Kommentar

Huvudregeln vid arv är skattemässig kontinuitet. Denna regel gäller även eventuell lagerkaraktär på fastigheter (se prop. 1980/81:68 s. 166 f.) Enligt bestämmelserna om byggnadsrörelse, handel med fastigheter och tomtrörelse ges emellertid utrymme för avsteg från huvudregeln under vissa förutsättningar. Högsta förvaltningsdomstolens avgörande tyder på att undantagen möjligen ska tolkas förhållandevis restriktivt. Detta såtillvida att man bl.a. inte behöver vara företagsledare i företaget för att bestämmelsen om att fortsätta den dödes näringsverksamhet ska bli tillämplig. Det räcker att man har ett väsentligt inflytande i företaget för att man indirekt ska anses fortsätta den ärvda näringsverksamheten.