Lagrådsremiss om skärpta ränteavdragsbegränsningar

Regeringen har idag presenterat lagrådsremissen avseende effektivare ränteavdragsbegränsningar. Lagrådremissen är en följd av regeringens förslag till lagändringar som presenterades i mars 2012. En skillnad jämfört med regeringens tidigare förslag avser den s.k. omvända ventilen.

I lagrådsremissen föreslås att nuvarande ränteavdragsbegränsningsregler utvidgas till att omfatta ränteutgifter hänförliga till samtliga lån inom en intressegemenskap, oavsett om lånet använts för att finansiera ett koncerninternt förvärv av aktier eller inte.

Vidare föreslår regeringen att även om en ränteinkomst beskattas med 10 procent i mottagarlandet kan avdrag nekas i Sverige för ränteutgifterna, om skuldförhållandet till övervägande del uppkommit för att skapa en väsentlig skatteförmån inom intressegemenskapen.

Den nuvarande ventilen (”huvudsakligen affärsmässigt motiverat”) föreslås vidare endast kunna tillämpas om mottagaren av räntan är hemmahörande inom EES, eller (i vissa fall) i en stat med vilken Sverige ingått ett dubbelbeskattningsavtal.

Reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2013, och således omfatta räntor som betalas fr.o.m. detta datum (oavsett när lånet ingåtts).

Kommentar

Flera remissinstanser som yttrat sig över regeringens tidigare förslag anser att förslaget är rättsosäkert och oförutsebart, och avstyrker således förslaget. Särskild kritik har riktats mot regeringens tidigare förslag om en s.k. omvänd ventil. Den omvända ventilen, som regeringen presenterade i sitt förslag i mars 2012, innebar att avdrag inte skulle medges, trots att förutsättningarna i tioprocentregeln var uppfyllda, om Skatteverket kunde visa att skuldförhållandet till övervägande del hade uppkommit för att intressegemenskapen skulle få en väsentlig skatteförmån. Skatteverket skulle enligt det tidigare förslaget ges möjlighet att tillämpa den omvända ventilen under samma period som gäller för eftertaxering (sex år). Flera remissinstanser menar att de befogenheter den omvända ventilen skulle ge Skatteverket att vägra avdrag, skapar en rättsosäkert och oförutsebart som kvarstår i upp till sex år.

Regeringen har tagit till sig av kritiken avseende den omvända ventilen, och i lagrådsremissen föreslår regeringen istället att en begränsning införs som ett undantag från tioprocentsregeln. Avdrag ska inte få göras om syftet med skuldförhållandet till övervägande del har varit att uppnå en väsentlig skatteförmån. Till skillnad från den omvända ventilen innebär det att det i stället är företaget som ska visa att skuldförhållandet inte till övervägande del har uppkommit av skatteskäl. Därmed gäller samma regler som vid andra avdragsyrkanden. Med en sådan reglering ges den skattskyldige en möjlighet att göra ett s.k. öppet yrkande om avdraget och skuldförhållandet i sin inkomstdeklaration.

Begränsningsregeln innebär vidare att befintliga regler för omprövning kommer att gälla, dvs. omprövning till nackdel får enligt huvudregeln göras inom två år från utgången av det kalenderår då beskattningsåret har gått ut. För att Skatteverket ska kunna neka avdrag efter tvåårsfristen krävs att grund för efterbeskattning föreligger, dvs. att oriktig uppgift har lämnats. Det är Skatteverket som ska visa att oriktig uppgift har lämnats.

Tobias Ljunggren och Karin Lennström

Lagrådsremiss: Effektivare ränteavdragsbegränsningar 8 juni 2012

Finansminister Anders Borgs presentationsbilder från pressträffen 8 juni 2012