Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar

En bestämmelse om resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar föreslås justeras så att den överensstämmer med tidigare lydelse.

Enligt en ny remiss från Lagrådet föreslås att ordalydelsen i 45 kap. 4 § första meningen Inkomstskattelagen ändras.

Bestämmelsen lyder: ”Avyttras två eller flera taxeringsenheter och har dessa tidigare under innehavet ingått i samma taxeringsenhet, skall beräkningen göras som om de vid avyttringen fortfarande var en enda taxeringsenhet, om den skattskyldige begär det.”

Bestämmelsen om att två eller flera taxeringsenheter som tidigare ingått i samma taxeringsenhet ska behandlas som en taxeringsenhet vid avyttring infördes i punkt 2 av anvisningarna till 35 § kommunalskattelagen vid 1982 års inkomsttaxering. I samband med 1990 års skattereform fördes bestämmelserna oförändrade över till 25 § 1 mom. första-tredje styckena lagen om statlig inkomstskatt. I propositionen till Inkomstskattelagen omformulerades emellertid första meningen av bestämmelsen och omformuleringen utgjorde en materiell skillnad som inte var avsedd. Den faktiska tillämpningen av bestämmelsen överensstämmer dock med vad som var avsikten när den ursprungligen infördes. Lagrådet föreslår därför att ordalydelsen i 45 kap. 4 § IL ändras så att den överensstämmer med vad som varit avsikten och det sätt på vilken den tillämpas.

Förslaget till lagtext lyder: ”Om två eller flera taxeringsenheter tidigare under innehavet har ingått i samma taxeringsenhet, ska beräkningen göras som om de vid avyttringen fortfarande var en enda taxeringsenhet, om den skattskyldige begär det.”

Ändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas första gången på beskattningsår som börjar den 1 januari 2013.

Läs förslaget på regeringens hemsida

 

Annika Arnström och Karolina Silvén