HFD bekräftar att skattefri utdelning på näringsbetingade aktier kräver ägande

Högsta förvaltningsdomstolen har i ett förhandsbesked fastställt att endast den som äger aktier kan ta emot skattefri utdelning enligt reglerna om näringsbetingade andelar. Det räcker inte att mottagaren har rätt till utdelningen. Domstolen gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

En ägare till aktier i två bolag (Y AB och D AB) avsåg att överlåta sin rätt till utdelning på aktierna i det ena bolaget till det andra bolaget. Överlåtelsen skulle innebära att D AB får rätt till utdelning från Y AB. Fråga var bl.a. om denna utdelning skulle vara skattefri enligt reglerna om näringsbetingade andelar.

Med näringsbetingad andel avses, enligt 24 kap. 13 § inkomstskattelagen (IL), en andel i ett aktiebolag som ägs av en juridisk person under vissa förutsättningar. Enligt 24 kap. 17 IL ska utdelning på näringsbetingade andelar inte tas upp till beskattning om inte något av de särskilda undantagen är tillämpligt.

Skatterättsnämnden konstaterade att det framgår av praxis att ägaren till de båda bolagen inte ska beskattas för utdelningen från Y AB efter att denne överlåtit rätten till utdelning till D AB. När det gäller frågan om utdelningen ska beskattas hos D AB eller inte ansåg nämnden att 24 kap. 17 § IL bör tolkas som att det för skattefri utdelning krävs att mottagaren äger aktier, varför utdelningen ska beskattas hos D AB.

Högsta förvaltningsdomstolen gör nu samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer förhandsbeskedet den 31 maj 2012 (mål nr 939-12).

Kommentar

Av ordalydelsen i 24 kap. 13 IL framgår att en näringsbetingad andel ska ägas av företaget. Domstolens slutsats, att utdelningen inte är skattefri efter förvärv av rätten till utdelning på motsvarande aktier, bör därför inte uppfattas som anmärkningsvärd.

Petra Dörrheide Treutiger

 

Kontakt
Petra Dörrheide Treutiger
073-816 90 40