Försäljningar av paketerade fastigheter var skattefria

I maj 2011 ansåg Skatterättsnämnden att det var fråga om handel med fastigheter i ett fall där ett nybildat bolag i en koncern avsåg att sälja andelarna i fem nybildade dotterbolag som i sin tur ägde varsin paketerad fastighet. Högsta förvaltningsdomstolen ändrar nu förhandsbeskedet och meddelar att bolagets försäljningar av andelar i de fastighetsförvaltande dotterbolagen är skattefria eftersom det är fråga om näringsbetingade andelar.

Förutsättningar
Förhandsbeskedet gällde en fastighetsförvaltande koncern. Koncernen omsatte regelmässigt ett antal fastigheter per år, vanligen genom s.k. paketeringar, vilket innebär att fastigheter som ska säljas först överlåts till skattemässigt värde till dotterbolag vars andelar därefter säljs till externa köpare. Avsikten var att ett helägt dotterbolag i koncernen som hade bildats 2009 (X AB) skulle bilda fem dotterbolag som i sin tur skulle förvärva varsin fastighet.

Det förutsattes att andelarna i alla fem dotterbolagen skulle säljas inom tre år och att de eventuellt kunde komma att säljas under samma år. Vissa bolag i koncernen som ägde fastigheter som skulle säljas, ansågs bedriva byggnadsrörelse. X AB ansågs dock inte bedriva byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. Frågan till Skatterättsnämnden var om X AB:s andelar i dotterbolagen utgjorde näringsbetingade andelar, och vinsten vid en avyttring därmed skulle vara skattefri.

Enligt gällande rätt blir ett företags andelar i ett fastighetsförvaltande företag lagertillgångar om någon av fastigheterna i det fastighetsförvaltande företaget skulle ha varit lagertillgångar om den hade ägts direkt av det företag som äger andelarna i det fastighetsförvaltande företaget. Om X AB skulle anses bedriva byggnadsrörelse eller handel med fastigheter skulle alltså andelarna i de fastighetsförvaltande dotterbolagen vara lagertillgångar enligt huvudregeln.

Skatterättsnämndens bedömning
Skatterättsnämnden ansåg att det vid bedömningen av om X AB bedriver handel med fastigheter skulle prövas om X AB skulle anses bedriva handel med fastigheter om fastigheterna i dotterbolagen i stället hade ägts direkt av X AB. Skatterättsnämnden kom fram till att så var fallet, varför X AB:s andelar i dotterbolagen ansågs vara lagertillgångar. X AB:s försäljningar av andelar i dotterbolagen var därför skattepliktiga.

Högsta förvaltningsdomstolen
Såväl X AB som Skatteverket överklagande förhandsbeskedet. I domen från den 1 juni 2012 ändrar Högsta förvaltningsdomstolen Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att X AB:s försäljningar av andelar i dotterbolagen är skattefria eftersom det är fråga om näringsbetingade andelar. Högsta förvaltningsdomstolen hänvisar till tidigare praxis (RÅ 2000 not. 24 och RÅ 2005 ref. 3) där det fastslagits att den aktuella bestämmelsen i inkomstskattelagen endast kan tillämpas om ett fastighetsförvaltande bolag ägs direkt av ett bolag som bedriver byggnadsrörelse eller handel med fastigheter. X AB bedriver inte byggnadsrörelse och äger inte heller någon fastighet eller andel i fastighetsförvaltande handelsbolag. Högsta förvaltningsdomstolen anser inte heller att vad som i övrigt anförts i målet innebär att aktierna i dotterbolagen ska anses utgöra lagertillgångar.

Vår kommentar
Sedan förhandsbeskedet i maj 2011 har det funnits en viss osäkerhet kring hur aktuella bestämmelser ska tolkas.

Domen i Högsta förvaltningsdomstolen klargör att det är möjligt att sälja paketerade fastigheter i dotterbolag via ett mellanbolag utan att mellanbolaget därigenom anses bedriva handel med fastigheter om dotterbolagen sedan säljs.

Skatteverket ansåg i sitt överklagande att X AB:s andelar i dotterbolagen är lagertillgångar i första hand eftersom X AB:s verksamhet ska bedömas som näringsverksamhet (handel med andelar). Skrivningen i domen innebär dock enligt vår bedömning att Högsta förvaltningsdomstolen även anser att ett mellanbolag inte kan anses bedriva handel med andelar när fem dotterbolag säljs under en period om 1-3 år.