Utomståenderegeln kunde tillämpas

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden där den s.k. utomståenderegeln ansågs tillämplig. Aktier i ett fåmansföretag ansågs därmed inte kvalificerade för delägarna.

Två svenska individer äger genom varsitt holdingbolag indirekt 30 procent av aktierna i ett svenskt verksamhetsbolag där de båda delägarna är verksamma. Resterande aktier i verksamhetsbolaget såldes under 2005 till ett utländskt företag med utländska ägare och vinsten från försäljningen har delats ut till de båda holdingbolagen där kapitalet nu förvaltas. De utländska delägarna är verksamma i det utländska företaget som kan sägas motsvara ett svenskt fåmansföretag.

Eftersom de svenska delägarna är verksamma i det indirekt ägda svenska verksamhetsbolaget anses deras aktier i holdingbolagen kvalificerade enligt huvudregeln i inkomstskattelagen. Delägarna frågade Skatterättsnämnden om den s.k. utomståenderegeln gör att aktierna ändå inte ska vara tillämpliga pga. att 70 procent av aktierna i verksamhetsbolaget ägs av ett utomstående utländskt företag.

Skatterättsnämnden kom fram till att utomståenderegeln var tillämplig, vilket fastställdes av Högsta förvaltningsdomstolen den 22 maj 2012 (mål nr 4668-11).

Den första frågan var om utomståenderegeln skulle ha varit tillämplig om de utländska delägarna i det utländska företaget hade ägt aktierna i det svenska verksamhetsbolaget direkt i stället för indirekt. Enligt förutsättningarna har de utländska delägarna inte varit aktiva i det svenska verksamhetsbolaget, varför aktierna i det svenska verksamhetsbolaget inte blivit kvalificerade för de utländska delägarna även om de ägt aktierna direkt.

Nästa fråga var om det svenska verksamhetsbolaget och det utländska företaget bedriver samma eller likartad verksamhet och att man därigenom skulle kunna uppnå ett förhållande som motsäger utomståenderegeln. Av förutsättningarna framgår dock att någon verksamhet inte har överförts mellan bolagen som gör att de kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet.

Då de utländska delägarna i det utländska företaget inte har utfört något väsentligt arbete i det svenska verksamhetsbolaget, och de båda bolagen inte kan anses bedriva samma eller likartad verksamhet, kom såväl Skatterättsnämnden som Högsta förvaltningsdomstolen fram till att utomståenderegeln är tillämplig för de svenska delägarna fr.o.m. inkomståret 2011 (dvs. efter att det utomstående ägandet förelegat under fem år).

Kommentar

Skatteverket ansåg bl.a. att individernas holdingbolag och det svenska verksamhetsbolaget bedriver samma eller likartad verksamhet, eftersom vinstmedel från försäljningen av aktier i verksamhetsbolaget har överförts till holdingbolagen. Skatterättsnämnden poängterar emellertid att någon egentlig verksamhet inte har överförts mellan det svenska verksamhetsbolaget och det utländska företaget, Att affärsförbindelser förekommer mellan de båda bolagen ansågs inte förändra bedömningen.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57