Utländska motsvarigheter till svenska investeringsfonder

Skatteverket har nyligen publicerat ett ställningstagande avseende vad som ska anses utgöra en utländsk motsvarighet till en svensk investeringsfond samt enligt vilka kriterier en sådan bedömning ska göras.

Vissa utländska investeringsfonder, s.k. fondföretag, är sedan den 1 januari 2012 undantagna från kupongskatt på utdelningar (förutsatt att fonderna hör hemma inom EES eller i en stat med vilken Sverige har en överenskommelse om informationsutbyte). Viss oklarhet råder dock avseende vilka utländska fonder som ska anses utgöra ”fondföretag”. Samtidigt råder viss oklarhet avseende vilka utländska fonder som ska anses utgöra ”investeringsfonder” enligt bl.a. inkomstskattelagen, vilket har betydelse för vilka utländska fondandelsinnehav som ska schablonbeskattas och vilka utländska fondandelar som får förvaras på ett investeringssparkonto. Enligt Skatteverket krävs i samtliga fall att det rör sig om utländska fonder som kan anses motsvara svenska investeringsfonder utifrån en bedömning enligt lagen om investeringsfonder.

Enligt Skatteverkets uppfattning saknar det betydelse vilken legal form fonden har, under förutsättning att skattelagstiftningen i fondens hemland inte innebär att fondens inkomster beskattas hos dess delägare. Skatteverket anser dock att den utländska fonden ska uppfylla ett antal kriterier som gäller för svenska investeringsfonder enligt lagen om investeringsfonder. Vid en bedömning enligt dessa kriterier anser Skatteverket att samtliga fonder som har tillstånd enligt UCITS IV-direktivet är utländska investeringsfonder.

Skatteverket menar vidare att utländska fonder som inte omfattas av UCITS IV-direktivet men som vid en jämförelse uppfyller villkoren i direktivet utgör utländska investeringsfonder om de har tillstånd och står under betryggande tillsyn i sitt hemland. Det gäller oavsett om fonden hör hemma inom eller utanför EES.

Även utländska fonder som inte uppfyller villkoren i UCITS IV-direktivet kan anses utgöra utländska investeringsfonder om de har tillstånd och står under betryggande tillsyn i sitt hemland och inte har större avvikelser från direktivet än att de skulle kunna motsvara en svensk specialfond. Det gäller oavsett om fonden hör hemma inom eller utanför EES. Skatteverket anser att fonden kan vara öppen för en avgränsad krets investerare men måste vara öppen för inlösen minst en gång per år. När det gäller placeringsbestämmelser och riskspridning måste en sammanvägd bedömning göras av dessa två kriterier.

Skatteverket anser också att utländska fonder som inte omfattas av UCITS IV-direktivet ska anses motsvara svenska investeringsfonder om de får säljas i Sverige enligt tillstånd av Finansinspektionen.

Kommentar

För det fall den utländska fonden inte omfattas av UCITS IV-direktivet och inte heller har tillstånd att säljas i Sverige, bekräftar Skatteverkets ställningstagande inte helt oväntat att en bedömning av den utländska fonden måste göras i det enskilda fallet enligt kriterierna som ställs upp för svenska investeringsfonder i lagen om investeringsfonder.

Om ni vill diskutera undantaget från kupongskatt, bedömningen av en utländsk fond i ert specifika fall eller andra fondrelaterade frågor är ni varmt välkomna att kontakta oss för att boka in ett möte.

Erik Hultman och Emelie Lindahl

Läs ställningstagandet på Skatteverkets hemsida.

 

 

 

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

Kontakt
Emelie Lindahl
08-520 597 29