Resultat justerades baserat på koncernens internprissättningspolicy

Förvaltningsrätten har tidigare bedömt att ett distributionsbolags resultat ska justeras med stöd av korrigeringsregeln. Kammarrätten delar förvaltningsrättens uppfattning om att korrigeringsregeln är tillämplig då bolaget inte uppnått den nettomarginal som eftersträvats i den egna internprissättningspolicyn.

Bolagets redovisade genomsnittliga nettomarginal för den berörda perioden uppgick till 0,6 procent. Den redovisade marginalen rymdes inom hela intervallet för bolagets jämförbarhetsanalys, men understeg den lägre kvartilens om 1,1 procent. 

Kammarrätten bedömde, liksom förvaltningsrätten, att bolagets internprissättningspolicy som siktade på en nettomarginal om 2 procent var att anse såsom armlängsmässig. Denna nettomarginal har dessutom fastställts som armlängdsmässig mellan koncernen och ett antal skattemyndigheter i andra länder, vilket är en mycket stark indikation på att en nettomarginal om 2 procent är en armlängdsmässig nivå.

Bolaget hävdade att den samlade nettomarginalen för koncernens samtliga nordiska bolag varit i linje med bolagets internprissättningspolicy och att en justering därmed inte är rättvisande. Kammarrätten påpekade att ”det är en grundläggande princip i OECD:s riktlinjer att vid bedömningen av om internprissättningen i en koncern är förenlig med armlängdsprincipen måste varje bolag i koncernen behandlas som en separat enhet”. Den samlade nordiska nettomarginalen kunde således inte beaktas i bedömningen. Att bolaget under perioden anser sig ha genomfört bl.a. omstruktureringar som påverkat resultatet negativt ger enligt kammarrätten inte heller stöd för att internpriserna varit armlängdsmässiga.

Kammarrätten avslog överklagandet varvid korrigeringen upp till 2 procent kvarstår. Eftertaxeringsbeloppet uppgick till ca 259 miljoner kr för de aktuella åren och skattetillägg påfördes.

Förvaltningsrättens dom fastställdes av Kammarrätten i Stockholm den 27 april 2012.

Kommentar

Domen visar att det är mycket viktigt att företag följer koncernens internprissättningspolicy och att denna kontinuerligt följs upp och ses över. Det är värt att notera att bolagets nettoresultat korrigerades till en nivå som var i linje med bolagets internprissättningspolicy och inte till det lägsta värdet i interkvartilintervallet eller till medianen av intervallet. Avslutningsvis erinrar domen om vikten av att företag lämnar tillräckliga uppgifter i inkomstdeklarationen för att undvika skattetillägg.

Olov Persson och Camilla Cronsioe

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48